Szkolenia

Roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok. Prawne podstawy funkcjonowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i zakładów pracy chronionej w 2015 roku.

Firma „ONLEX BB” Spółka cywilna Anna Pałecka-Błaszczyk i Ewa Brożyna  serdecznie Państwa  zapraszają na 5 – dniowe seminarium szkoleniowe
Roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok z uwzględnieniem oceny sytuacji ekonomicznej od 2015 roku. Zakres kontroli przeprowadzonych w zpchi byłych zpch w 2014 roku. Klasyfikacja jednostek od 2015 roku.Prawne podstawy funkcjonowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i zakładów pracy  chronionej w 2015 roku.

które odbędzie się w dniach 11-15 stycznia 2015 roku w Zakopanem w Zespole ANTAŁÓWKA , ul. Wierchowa 2

Pierwsza część seminarium poświęcona będzie problematyce sporządzania bilansu i rozliczeń podatkowych za 2014 rok oraz omówieniu zasad przygotowywania sprawozdań finansowych. Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga precyzji i zachowania zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Prawidłowość przygotowania bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej ma niewątpliwy wpływ także na ocenę sytuacji ekonomicznej jednostek, które uzyskują dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Wykład poprowadzi:

dr PAWEŁ ŁUKASZEWICZ,wieloletni wykładowca dla zpch i byłych zpch, autor 8  książek w zakresie funkcjonowania zpch, autor licznych raportów, opinii, recenzji, artykułów, odwołań, skarg do WSA. Pełnił stanowiska kierownicze w jednostkach, a w szczególności o statusie zpch, przez wiele lat uczestniczył w rozprawach sądowych w charakterze biegłego. Realizuje wykłady na studiach z doradztwa podatkowego, stale współpracuje z kancelariami podatkowymi i biegłymi rewidentami. 
W drugiej części szkolenia omówione zostaną najnowsze zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, regulujące funkcjonowanie zakładów pracy chronionej w 2015 roku. Poruszona będzie tematyka dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - SOD, jak również  zmiany w gospodarowaniu środkami ZFRON.

Wykład poprowadzą:

EWA BROŻYNA, wspólnik ONLEX BB, konsultant i doradca w dużej Spółce - zakładzie pracy chronionej. Ekspert w zakresie postępowań administracyjnych, doświadczony wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Były dyrektor Ośrodka Szkoleń KIG-R i były naczelnik Wydziału Legislacji i Stosowania Prawa w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik ONLEX BB, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS - ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.
Wykładowczynie uczestniczyły w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Cena szkolenia:  1 850,00 zł netto (2275,50 zł brutto) od osoby.

Koszt szkolenia obejmuje:

Wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, indywidualne konsultacje, pełne wyżywienie, serwis kawowy w trakcie zajęć, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych (TV/Radio, pełny węzeł sanitarny), kolacja uroczysta, udział w kuligu z ogniskiem, korzystanie z atrakcji wodnych w AQUA PARKU tj. basenów, zjeżdżalni, jacuzzi i „dzikiej rzeki” oraz bezpłatny parking

DODATKOWE INFORMACJE

Ewa Kłosińska-Trzcińska
tel:  22 370 29 72;
fax: 22 370 29 74
E-mail: kontakt@onlex.pl
Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX