Szkolenia

Pomoc publiczna na zatrudnienie i pomoc de minimis w 2015 roku. Obliczanie dochodu do opodatkowania w 2015 roku. Uwarunkowania prawne funkcjonowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w 2015 roku.

Szanowni Państwo,


Firma „ONLEX BB” Spółka cywilna Anna Pałecka-Błaszczyk i Ewa Brożyna 
serdecznie zaprasza na konferencję szkoleniową składającą się z dwóch paneli tematycznych:

 

która odbędzie się w dniach 24 -27 maja 2015 roku 

 

ul Zamkowa 3, 83-140 Gniew

KARTA ZGŁOSZENIA»»

 

Panel pierwszy (poniedziałek, wtorek) wyk. Dr Paweł Łukaszewicz

Pomoc publiczna na zatrudnienie i pomoc de minimis w 2015 roku
Obliczanie dochodu do opodatkowania w 2015 roku
Sytuacja przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne w 2015 roku, a także prognozowane zmiany

1. Pomoc publiczna na zatrudnienie w 2015 r. rozporządzenie KE nr 651/2014 r.

a) nowe warunki oceny sytuacji ekonomicznej po złożeniu sprawozdania finansowego do PFRON:

 • ocena sytuacji ekonomicznej mikro i małych przedsiębiorstw,
 • ocena sytuacji ekonomicznej średnich przedsiębiorstw,
 • ocena sytuacji ekonomicznej „dużych” przedsiębiorstw,
 • ocena sytuacji ekonomicznej spółdzielni,
 • ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw tzw. nowoutworzonych.
 • ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw powiązanych, partnerskich,

b) postępowania kontrolne prowadzone przez PFRON w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej:

 • podstawy prawne przeprowadzenia kontroli przez organ udzielający pomocy,
 • tryb składania wyjaśnień, odwołań do PFRON.

c) sprawozdanie finansowe złożone do PFRON- podstawa do oceny sytuacji ekonomicznej:

 • dane z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej.

d) stan zatrudnienia ustalany wedle załącznika nr 1 art. 3 i 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (przedsiębiorstwa samodzielne, partnerskie, powiązane) do wniosku Wn-D od 01.01.2015- problemy interpretacyjne;

e) zasady kwalifikacji do grupy MSP (stany zatrudnienia, pułapy finansowe, ilość posiadanych udziałów/praw głosu w innym przedsiębiorstwie, powiązania rodzinne, powiązania poprzez osoby fizyczne);

f) prezentacja aplikacji oceniającej przynależność do grupy MSP.

2. Pomoc publiczna de minimis w 2015r. rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 r.

a) jedno przedsiębiorstwo, a kumulacja limitu pomocy de minimis:

 • przedsiębiorstwa powiązane poprzez posiadanie udziałów /praw głosu w innym przedsiębiorstwie,
 • posiadanie udziałów /praw głosu w innym przedsiębiorstwie przez osoby fizyczne,
 • treść wniosku o pomoc de minimis, treść wydawanego zaświadczenia o pomocy de minimis,
 • ocena sytuacji  ekonomicznej przy wnioskowaniu o pomoc de minimis w szczególnych formach pomocy.

3. Obliczanie dochodu do opodatkowania w 2015r .

4.Kwalifikacja przychodów podatkowych.

a) działalność członków władz spółki wykonywana bez wynagrodzenia i polisa ubezpieczeniowa członków zarządu a powstanie przychodu, korekty przychodu w związku ze zwrotem towaru, odsetki od lokat w 2015r;

b) przychody podatkowe u osób fizycznych z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych również w celach prywatnych przez pracowników (termin przekazywania zaliczki „PIT4” na ZFRON i PFRON, składki ZUS);

c) przychody z tytułu wynajmu samochodu dla pracowników zamiast tzw. ryczałtów samochodowych w kwocie 250/400 zł.

5. Kwalifikacja kosztów podatkowych.

a) bieżąca korekta kosztów amortyzacji na skutek otrzymania dotacji, amortyzacja środków trwałych w tym z ZFRON (korzystne wyroki WSA), amortyzacja samochodów służbowych wykorzystanych również w celach prywatnych przez pracowników, odsetki od pożyczek „cienka kapitalizacja”, koszy świadczeń w naturze, refundacja kosztów innych niż na zakup środków trwałych z otrzymanej dotacji.

6. Obowiązki w zakresie cen transferowych od stycznia 2015. 

a) rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do posiadania dokumentacji cen transferowych;

b) wymogi prawne co do treści dokumentacji;

c) sankcje podatkowe za brak posiadania dokumentacji cen transferowych.

7. Sytuacja przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne w 2015r. Prognozowane zmiany w zakresie:

a) utrzymania statusu zpchr (mniej obciążeń), tworzenia i wydatkowania środków ZFRON wynikających obrotu środkami trwałymi (nowe zwiększenia funduszu), termin przekazywania środków na rachunek bankowy;

b) zmiany podmiotowej uprawniającej do wystawiania informacji o tzw. uldze. Nowe informacje i ewidencje o uldze we wpłatach na PFRON;

c) nowych zasad wystawiania i obliczania kwoty ulgi;

d) nowych sankcji finansowych wpłacanych do PFRON przez pracodawców naruszających normy prawne w zakresie wystawiania ulgi dla kontrahentów. Nowa sprawozdawczość składana do PFRON. 

Materiał szkoleniowy zawiera prezentacje wykładu, a także liczne wyjaśnienia UOKiK z 2015 i 2014, MPiPS, PARP, a także orzecznictwo sądowe.

Wykładowca: dr PAWEŁ ŁUKASZEWICZ,wieloletni wykładowca dla zpchr i byłych zpchr, autor 8 książek w zakresie funkcjonowania zpchr, autor licznych raportów, opinii, recenzji, artykułów, odwołań, skarg do WSA kasacji do NSA. Pełnił stanowiska kierownicze w jednostkach, a w szczególności o statusie zpchr, przez wiele lat uczestniczył w rozprawach sądowych w charakterze biegłego. Realizuje wykłady na studiach z doradztwa podatkowego, stale współpracuje z kancelariami podatkowymi i biegłymi rewidentami. 

Panel drugi (środa) wyk. Ewa Brożyna, Anna Pałecka-Błaszczyk

Uwarunkowania prawne funkcjonowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w 2015 roku

I. Nowelizacje ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

1) Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

II. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. 2014, Poz. 1988).

2) Skutki wejścia w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – wybrane aspekty badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców.

3) Wyjaśnienia UOKiK i MPiPS dotyczące badania sytuacji ekonomicznej poszczególnych przedsiębiorców w zależności od wielkości (MŚP i inni) oraz formy prawnej (osoba fizyczna, spółdzielnia, spółki).

4) Nowy formularz wymagany przez PFRON przy ubieganiu się o dofinansowanie.

5) Nowe zasady składania korekt – na co zwrócić uwagę aby nie stracić dofinansowania.

6) Najnowsze orzecznictwo w sprawach dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

7) Na co zwrócić uwagę przy kontroli lub czynnościach sprawdzających PFRON.

III. Skutki wejścia w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

IV. Nowe rozporządzenia w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

V. PYTANIA I ODPOWIEDZI - konsultacje

Wykładowcy:

EWA BROŻYNA, wspólnik ONLEX BB S.C., konsultant i doradca w zakładach pracy chronionej. Ekspert w zakresie postępowań administracyjnych, doświadczony wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Były dyrektor Ośrodka Szkoleń KIG-R i były naczelnik Wydziału Legislacji i Stosowania Prawa w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

R.pr. ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik ONLEX BB S.C., radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, prowadzi ONLEX Kancelarię Radcy Prawnego, reprezentującą zpchy i byłe zpchy w licznych postępowaniach sądowych, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS - ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Wykładowczynie uczestniczyły w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Harmonogram spotkania:

24 maja 2015 (niedziela)

godz. 15.00 – 18.00 – zakwaterowanie
godz. 19.00 – kolacja

25 maja 2015 (poniedziałek)

godz. 8.00 – 8.45 – śniadanie 9.00 – 14.00 – wykład (panel pierwszy)
godz. 14.15 – 15.00 – obiad 15.15 – czas wolny
godz. 19.00 – kolacja uroczysta
– podczas przerw będzie serwowana kawa, herbatka, ciasteczka i napoje

26 maja 2015 (wtorek)

godz. 8.00 – 8.45 – śniadanie
godz. 9.00 – 14.00 – wykład (panel pierwszy)
godz. 14.15 – 15.00 – obiad
godz. 15.15 – czas wolny
19.00 – ognisko – nocny spacer z pochodniami
– podczas przerw będzie serwowana kawa, herbatka, ciasteczka i napoje

27 maja 2015 (środa)

godz. 8.00 – 8.45 – śniadanie
godz. 9.00 – 14.00 – wykład (panel drugi)
godz. 14.15 – 15.00 – obiad 15.15
– podsumowanie i zakończenie spotkania
– podczas przerw będzie serwowana kawa, herbatka, ciasteczka i napoje

W czasie wolnym zapraszamy do skorzystania z dobrodziejstw klimatu i możliwości jakie stwarza to piękne miejsce oraz zabiegów SPA.

KOSZT SZKOLENIA:

1 960, 00 zł + 23% VAT (2 410, 80 zł) – dla jednej osoby,
po1 900, 00 zł + 23% VAT (2 337, 00 zł) – dla dwóch lub więcej osób z firmy.

Numer konta: „ONLEX BB” Spółka cywilna,
ING Bank Śląski S.A. 23 1050 1054 1000 0090 7669 8381

KOSZT SZKOLENIA OBEJMUJE: Wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, indywidualne konsultacje, pełne wyżywienie, serwis kawowy w trakcie zajęć, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych (TV/Radio, pełny węzeł sanitarny) (pokój jednoosobowy za dopłatą), kolacja uroczysta, DJ, ognisko, nocne zwiedzanie zamku z pochodniami.

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w hotelu

DODATKOWE INFORMACJE

Ewa Kłosińska-Trzcińska
tel: 22 370 29 72;
fax: 22 370 29 74
e-mail: kontakt@onlex.pl
Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX