Szkolenia

Bilans 2015. Nowelizacja prawa bilansowego od 2016 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o rehabilitacji. Prawo pracy - zmiany w 2016 r.

Firma „ONLEX BB” Spółka cywilna Anna Pałecka-Błaszczyk i Ewa Brożyna serdecznie zapraszają na 4 dniowe seminarium szkoleniowe składające się z trzech paneli tematycznych:

KARTA ZGŁOSZENIA»»

 

które odbędzie się w dniach:

10- 14 stycznia 2016 rok

 
 
ZAKOPANE
ul. Wierchowa 2
MAPKA DOJAZDOWA
 

Szkolenie adresowane jest do osób sporządzających sprawozdania finansowe, zeznania podatkowe podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) za 2015 r., pracowników księgowości, pracowników kadr,  osób zajmujących się pozyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz wszystkich osób zainteresowanych zmianami w prawie, w tym pracodawców.

Pierwsza część seminarium to zmiany w Kodeksie pracy w najbliższym roku.

PRAWO PRACY - Zmiany w 2016 r.

Dnia 22 lutego 2016 r. wchodzą w życie kompleksowe zmiany Kodeksu pracy, których skutki będą dotyczyć wszystkich pracodawców w Polsce, a w szczególności pracodawców świadczących usługi na podstawie kilkuletnich kontraktów. Nowelizacja ogranicza katalog umów o pracę, wprowadza nowe zasady dotyczące zawierania umów o pracę, wypowiadania tych umów, przekształcania umów zawartych na czas określony w umowy na czas nieokreślony. Szczegółowego skomentowania wymagają przepisy przejściowe i końcowe, które mają zastosowanie do niektórych trwających już stosunków pracy. Pracodawcy powinni dobrze zapoznać się z tą tematyką, aby móc przygotować się zawczasu do wchodzących w życie zmian i dokonać wymaganych przepisami czynności.

Wykładowca:

BOŻENA LENART, prawnik, specjalista prawa pracy. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Specjalizuje się w prawie pracy. Od 12 lat pracuje  w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; od kilku lat na stanowisku głównego specjalisty  w Wydziale Legislacji. Zajmuje się przede wszystkim nowelizacjami Kodeksu pracy i innych ustaw z zakresu prawa pracy m.in. dostosowującymi te ustawy do prawa UE i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz opracowywaniem aktów wykonawczych do Kodeksu pracy. Bierze także udział w pracach parlamentarnych nad tymi nowelizacjami. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy – przede wszystkim z problematyki zatrudniania i zwalniania pracowników, czasu pracy, urlopów i wynagrodzeń. Współpracuje również z wydawnictwami, publikowała artykuły m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej i Służbie Pracowniczej, a także w szeregu innych czasopism z zakresu prawa pracy.

W drugiej części szkolenia omówione zostaną najnowsze zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W USTAWIE O REHABILITACJI
ULGI WE WPŁATACH NA PFRON
DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ W ŚWIETLE KONTROLI
SPROSTOWANIA BŁĘDNYCH INTERPRETACJI POPARTE ORZECZNICTWEM

Kolejna, 79 już nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) wprowadza szereg zmian istotnych dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Duże zmiany dotyczą udzielania i korzystania z ulg we wpłatach na PFRON, w tym podmiotów uprawnionych do wystawiania ulg, sposobu obliczania ulgi (wzór), możliwości obniżenia wpłat. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie szeregu nowych obowiązków sprawozdawczych a także kar za nieprzestrzeganie przepisów. Warto również wspomnieć o zmianach w zakresie dofinansowania i terminu uzyskiwania środków z zaliczek na podatek dochodowy. Oprócz nowelizacji zostaną poruszone kwestie związane z praktyką stosowania przepisów, w tym uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń, korekt SOD oraz ulg we wpłatach na PFRON.      

Wykładowcy:

EWA BROŻYNA, wspólnik ONLEX BB, konsultant i doradca w dużej Spółce - zakładzie pracy chronionej. Ekspert w zakresie postępowań administracyjnych, doświadczony wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Były dyrektor Ośrodka Szkoleń KIG-R i były naczelnik Wydziału Legislacji i Stosowania Prawa w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik ONLEX BB, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS - ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Wykładowczynie uczestniczyły w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Trzecia część seminarium poświęcona będzie problematyce sporządzania bilansu i rozliczeń podatkowych za 2015 rok oraz omówieniu zasad przygotowywania sprawozdań finansowych.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015 ROK.
NOWELIZACJA PRAWA BILANSOWEGO OD 2016 ROKU.
POMOC PUBLICZNA NA ZATRUDNIENIE I POMOC DE MINIMIS Z OCENĄ SYTUACJI EKONOMICZNEJ.
SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA 2015 ROK SKŁADANA DO ORGANÓW PAŃSTWA.
 ZMIANY W PODATKACH LOKALNYCH OD 2016 ROKU.

Zamknięcie roku 2015 ma istotne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa z perspektywy pomocy publicznej, możliwości uzyskania kredytów a właściwe sporządzony bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa stanowią źródło danych finansowych dla tych celów. Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy praktycznej również z obliczeń sytuacji ekonomicznej wedle rozporządzenia WE 651\2014, zapoznanie uczestników z duża nowelizacja ustawy o rachunkowości która może już być zastosowana przy sporządzaniu sprawozdania  za 2015 rok  a także ze zmianami w podatku od nieruchomości od 2016r.

Wykładowca:

dr PAWEŁ ŁUKASZEWICZ,wieloletni wykładowca dla zpch i byłych zpch, autor 8  książek w zakresie funkcjonowania zpch, autor licznych raportów, opinii, recenzji, artykułów, odwołań, skarg do WSA. Pełnił stanowiska kierownicze w jednostkach, a w szczególności o statusie zpch, przez wiele lat uczestniczył w rozprawach sądowych w charakterze biegłego. Realizuje wykłady na studiach z doradztwa podatkowego, stale współpracuje z kancelariami podatkowymi i biegłymi rewidentami. 

Harmonogram spotkania:

10 stycznia 2016 (niedziela) – przyjazd

15.00 – 18.00 – zakwaterowanie
18.30 –  kolacja

11 stycznia 2016 (poniedziałek)

8.00 –   8.45 – śniadanie
9.00 – 13.00 – wykład – panel pierwszy
13.15 – 13.45 – obiad
14.00 – 17.00 – wykład – panel drugi
18.00 – uroczysta kolacja (Karczma)
– podczas przerw będzie serwowana kawa, herbatka, ciasteczka i napoje

12 stycznia 2016 (wtorek)

8.00 –   8.45 – śniadanie
9.00 – 14.00 – wykład – panel trzeci
14.15 – 15.00 – obiad
15.30 – kulig z ogniskiem i pieczonymi kiełbaskami zakończony kolacją
– podczas przerw będzie serwowana kawa, herbatka, ciasteczka i napoje

13 stycznia 2016 (środa)

8.00 –   8.45 – śniadanie
9.00 – 14.00 – wykład – panel trzeci
14.15 – 15.00 – obiad
15.00 – 17.00 – czas wolny (możliwość korzystania z Aqua Parku, zabiegów, spaceru)
18.00 – kolacja
– podczas przerw będzie serwowana kawa, herbatka, ciasteczka i napoje

14 stycznia 2016 (czwartek)

8.00 –   9.00 – śniadanie
9.30 – podsumowanie i zakończenie spotkania

Cena szkolenia:  2 250,00 zł netto (2 767,50 zł brutto) od jednej osoby
po 2 150, 00 zł + 23% VAT (2 644, 50 zł) – dla dwóch lub więcej osób z firmy

Koszt szkolenia obejmuje:
Wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, indywidualne konsultacje, pełne wyżywienie, serwis kawowy w trakcie zajęć, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych (TV/Radio, pełny węzeł sanitarny), kolacja uroczysta, udział w kuligu z ogniskiem, korzystanie z atrakcji wodnych w AQUA PARKU tj. basenów, zjeżdżalni, jacuzzi i „dzikiej rzeki” oraz bezpłatny parking

DODATKOWE INFORMACJE
Ewa Kłosińska-Trzcińska
tel:  22 370 29 72;
fax: 22 370 29 74
E-mail: kontakt@onlex.pl

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX