Szkolenia

Praktyczne skutki ostatniej nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Nowe obowiązki sprawozdawcze w zakresie ulg we wpłatach na pfron. Dofinansowanie do wynagrodzeń w świetle kontroli, wyjaśnień i orzecznictwa. Przedsiębiorstwa powiązane.

Kolejna nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadza szereg zmian istotnych dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Duże zmiany dotyczą udzielania i korzystania z ulg we wpłatach na PFRON, w tym podmiotów uprawnionych do wystawiania ulg, sposobu obliczania ulgi (wzór), możliwości obniżenia wpłat. Podczas szkolenia zostanie omówiony projekt rozporządzenia wprowadzający nowe obowiązki sprawozdawcze dla pracodawców wystawiających informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń, w tym wyłączeń dotyczących wykazywania efektu zachęty oraz kwestii sytuacji ekonomicznej w przypadku przedsiębiorstw powiązanych. Przedstawiony zostanie także projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis i pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Szkolenie, na którym szczegółowo omówione zostaną przedstawione wyżej zagadnienia jest niezbędne i koniczne dla osób zajmujących się problematyką związaną z udzielaniem ulg, dofinansowaniami i ZFRON.

Oferta szkolenia »»

KARTA ZGŁOSZENIA»»

Na szkolenie zapraszany wszystkich pracodawców jak również osoby zainteresowane, pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, którzy mają  status zpch lub go utracili, jak również działających na otwartym rynku.

WYKŁADOWCY:

EWA BROŻYNA, wspólnik ONLEX BB, konsultant i doradca w dużej Spółce - zakładzie pracy chronionej. Ekspert w zakresie postępowań administracyjnych, doświadczony wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Były dyrektor Ośrodka Szkoleń KIG-R i były naczelnik Wydziału Legislacji i Stosowania Prawa w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik ONLEX BB, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS - ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Wykładowczynie uczestniczyły w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program szkolenia:

I. Nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – ustawa z dnia 25 września 2015 r.– ULGI

1) Zmiany w zakresie udzielania ulg we wpłatach na PFRON:
a) warunki dla sprzedającego – zmiana sposobu wypełniania INF-1 oraz DEK-II-a,
b) warunki dla kontrahenta,
c) co oznacza terminowe uregulowanie należności,
d) rozbieżności między umową a fakturą,
e) podwykonawstwo, umowy zlecenia, pracownicy apt, umowy o dzieło,
f) zmiana wzoru do wyliczenia ulgi – przykłady liczbowe,
g) nowe obowiązki sprawozdawcze,
h) nowe wpłaty sankcyjne.

2) Przepisy przejściowe.

II. NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE – omówienie PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA dla wystawiających ulgi III.Pozostałe zmiany zawarte w nowelizacji ustawy o rehabilitacji IV. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

1) Przedsiębiorstwa powiązane i sytuacja ekonomiczna w sprawozdawczości do PFRON:
a) na jaki dzień jest badana sytuacja ekonomiczna pracodawcy,
b) przedsiębiorstwa powiązane, w tym przez osoby fizyczne (definicja tego samego rynku) – obowiązki sprawozdawcze,
c) wpływ trudnej sytuacji ekonomicznej na możliwość pobierania dofinansowania przez inne podmioty jednego przedsiębiorstwa,
d) wypełnianie informacji o sytuacji ekonomicznej.

2) Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis i pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

3)Warunki uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

4) Nowa sytuacja utraty prawa do dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

5) Daleko idące skutki opóźnień w opłacaniu kosztów płacy:
a) opóźnienie od 1 do 14 dni – skutki prawne,
b) opóźnienie powyżej 14 dni – skutki prawne.

6) Korekty dofinansowania za okresy wsteczne – okresy przerwy poniżej i powyżej 3 miesięcy.

7) Wydłużenie wieku emerytalnego – brak orzeczenia – a możliwość uzyskiwania SOD.

8) Procedury kontrolne PFRON a wstrzymanie dofinansowania do wynagrodzeń.

9) Wpłaty na PFRON związane z gospodarowaniem środkami ZFRON, a wstrzymanie dofinansowania do wynagrodzeń.

V. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Terminy i miejsca szkoleń:

1 kwietnia 2016 r. – TARNÓW
HOTEL TARNOVIA S.A.
ul. Kościuszki 10
MAPKA DOJAZDOWA

4 kwietnia 2016 r. – WARSZAWA
Siedziba Firmy ONLEX BB
ul. Majdańska 45 lok. 6
MAPKA DOJAZDOWA

5 kwietnia 2016 r. – ŁÓDŹ
HOTEL REYMONT
ul. Legionów 81
MAPKA DOJAZDOWA

11 kwietnia 2016 r. – POZNAŃ
HOTEL IKAR
ul. Kościuszki 118
MAPKA DOJAZDOWA

12 kwietnia 2016 r. – WROCŁAW
Hotel EUROPEUM
ul. Kazimierza Wielkiego 27a
MAPKA DOJAZDOWA

14 kwietnia 2016 r. – BYDGOSZCZ
Hotel BRDA
ul. Dworcowa 94
MAPKA DOJAZDOWA

22 kwietnia 2016 r.– SOSNOWIEC
Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA
ul. Legionów 10

MAPKA DOJAZDOWA

28 kwietnia 2016 r. – KALISZ
Restauracja KOMODA KLUB
ul. Niecała 6
MAPKA DOJAZDOWA

SZKOLENIA odbędą się w godzinach: 10.00 – 16.00.

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników szkolenia
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.00 - szkolenie
13.00 - 13.45 - obiad
13.45 - 15.30 - szkolenie
15.30 - 16.00 - pytania uczestników

KOSZT SZKOLENIA:

450 zł + 23% VAT (553,50 zł) – dla jednej osoby,
po 430 zł + 23% VAT (528,90 zł) – dla dwóch lub więcej osób z firmy.

KOSZT SZKOLENIA OBEJMUJE: wykład, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, serwis kawowy, lunch.

DODATKOWE INFORMACJE
Ewa Kłosińska-Trzcińska
tel.: 22 370 29 72; 501 368 420
fax: 22 370 29 74
e-mail: kontakt@onlex.pl

 

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX