Aktualności

Pracodawco, pamiętaj o swoim obowiązku wobec PFRON

Do 30 kwietnia przedsiębiorcy, którzy korzystają z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych muszą złożyć w PFRON-ie sprawozdanie finansowe 
za 2015 r. lub oświadczenie o braku obowiązku jego sporządzania. Jeśli nie dostarczą dokumentów, ich wniosek dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie będzie rozpatrzony.

Obowiązki sprawozdawcze na firmy średnie lub duże nakłada ustawa o rachunkowości. Pracodawcy sporządzający sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, którzy ubiegają się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o miesięczne dofinansowanie, mają obowiązek przesłać do PFRON do 30 kwietnia 2016 r. sprawozdania finansowe za 2015 r. Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe składa się z: 
bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ustawa wymienia podmioty zobowiązane do składania sprawozdania finansowego. Należą do nich m. in.: spółki prawa handlowego osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji, spółki cywilne, inne osoby prawne, 
osoby fizyczne, 
jednostki organizacyjne działające na podstawie prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, gminy, powiaty, województwa i ich związki, a także państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe, 
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, 
oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Ponadto także inne jednostki, które dostają na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Wnioskodawca powinien przedstawić indywidualne sprawozdanie finansowe. Nie należy składać sprawozdań skonsolidowanych. Szczegóły sprawozdania składanego przez podmioty ubiegające się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie określa rozporządzenie z 29 marca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 53, poz. 312 ze zm.). Stanowi ono, że  wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości. Nie muszą składać sprawozdań mikro lub małe przedsiębiorstwa, które ubiegają się o pomoc inną niż de minimis. Sprawozdań i oświadczeń o braku obowiązku ich składania nie muszą również składać wnioskodawcy ubiegający o refundację składek na ubezpieczenia społeczne. Chodzi więc o przedsiębiorców, którzy ubiegają się 
o taką refundację w związku ze swoją niepełnosprawnością.

Żródło: http://www.kadry.abc.com.pl

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX