Szkolenia

Konferencja szkoleniowa w dniach 12-15 czerwca 2016 r. - Ciechocinek

Praktyczne skutki ostatniej nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Jednolity Plik Kontrolny. Rachunek i kalkulacja kosztów firmy. Podatek od towarów i usług.

Adresat:

Szkolenie adresowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych (księgowych), właścicieli firm, pracowników kadr,  osób zajmujących się pozyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz wszystkich, którzy pragną poznać zmiany w ujęciu praktycznym oraz usystematyzować swoją wiedzę z zakresu podatków, kontroli podatkowej  i księgowości.

12 - 15 czerwca 2016 roku

 
CIECHOCINEK, ul. Warzelniana 12

Program szkolenia (Oferta szkolenia)»»

KARTA ZGŁOSZENIA»»

 Panel pierwszy:

Praktyczne skutki ostatniej nowelizacji ustawy o rehabilitacji.Nowe obowiązki sprawozdawcze w zakresie ulg we wpłatach na pfron.Dofinansowanie do wynagrodzeń w świetle kontroli, wyjaśnień i orzecznictwa. Przedsiębiorstwa powiązane.

Kolejna nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadza szereg zmian istotnych dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Duże zmiany dotyczą udzielania i korzystania z ulg we wpłatach na PFRON, w tym podmiotów uprawnionych do wystawiania ulg, sposobu obliczania ulgi (wzór), możliwości obniżenia wpłat. Podczas szkolenia zostanie omówiony projekt rozporządzenia wprowadzający nowe obowiązki sprawozdawcze dla pracodawców wystawiających informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń, w tym wyłączeń dotyczących wykazywania efektu zachęty oraz kwestii sytuacji ekonomicznej w przypadku przedsiębiorstw powiązanych. Przedstawiony zostanie także projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis i pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

WYKŁADOWCY:

EWA BROŻYNA, wspólnik ONLEX BB, konsultant i doradca w dużej Spółce - zakładzie pracy chronionej. Ekspert w zakresie postępowań administracyjnych, doświadczony wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Były dyrektor Ośrodka Szkoleń KIG-R i były naczelnik Wydziału Legislacji i Stosowania Prawa w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik ONLEX BB, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS - ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Wykładowczynie uczestniczyły w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program szkolenia:

I. Nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – ustawa z dnia 25 września 2015 r.– ULGI

1) Zmiany w zakresie udzielania ulg we wpłatach na PFRON:
a) warunki dla sprzedającego – zmiana sposobu wypełniania INF-1 oraz DEK-II-a,
b) warunki dla kontrahenta,
c) co oznacza terminowe uregulowanie należności,
d) rozbieżności między umową a fakturą,
e) podwykonawstwo, umowy zlecenia, pracownicy apt, umowy o dzieło,
f) zmiana wzoru do wyliczenia ulgi – przykłady liczbowe,
g) nowe obowiązki sprawozdawcze,
h) nowe wpłaty sankcyjne.

2) Przepisy przejściowe.

II.NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE – omówienie PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA dla wystawiających ulgi

III.Pozostałe zmiany zawarte w nowelizacji ustawy o rehabilitacji

IV. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

1) Przedsiębiorstwa powiązane i sytuacja ekonomiczna w sprawozdawczości do PFRON:
a) na jaki dzień jest badana sytuacja ekonomiczna pracodawcy,
b) przedsiębiorstwa powiązane, w tym przez osoby fizyczne (definicja tego samego rynku) – obowiązki sprawozdawcze,
c) wpływ trudnej sytuacji ekonomicznej na możliwość pobierania dofinansowania przez inne podmioty jednego przedsiębiorstwa,
d) wypełnianie informacji o sytuacji ekonomicznej.

2) Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis i pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

3)Warunki uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

4) Nowa sytuacja utraty prawa do dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

5) Daleko idące skutki opóźnień w opłacaniu kosztów płacy:
a) opóźnienie od 1 do 14 dni – skutki prawne,
b) opóźnienie powyżej 14 dni – skutki prawne.

6) Korekty dofinansowania za okresy wsteczne – okresy przerwy poniżej i powyżej 3 miesięcy.

7) Wydłużenie wieku emerytalnego – brak orzeczenia – a możliwość uzyskiwania SOD.

8) Procedury kontrolne PFRON a wstrzymanie dofinansowania do wynagrodzeń.

9) Wpłaty na PFRON związane z gospodarowaniem środkami ZFRON, a wstrzymanie dofinansowania do wynagrodzeń.

V. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Panel drugi:

Jednolity Plik Kontrolny.

Wykładowca:

STANISŁAW IGNACZAKmgr ekonomii,   Wspólnik Kancelarii Podatkowej IKG Sp. z o.o.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno jako właściciel  firmy księgowej i doradczej  jak  i  pracownik organów podatkowych. 

Od dnia 1 lipca 2016 roku wszystkie duże przedsiębiorstwa będą musiały udostępniać Urzędowi Skarbowemu szczegółowe dane finansowo-księgowe oraz handlowe w formie elektronicznej.
Jednolity Plik Kontrolny to swego rodzaju rewolucja w podejściu przez organy podatkowe do kwestii kontroli. Zapewni on zupełnie nową jakość informacji, jakie uzyskają organy podatkowe w procesie kontroli podatkowej, umożliwiając identyfikację nieprawidłowości podatkowych na zupełnie nowym poziomie. Niezmiernie istotne jest, aby każdy podatnik był gotowy do kontroli podatkowych prowadzonych przez organ podatkowy w oparciu
o Jednolity Plik Kontrolny. Ta gotowość to nie tylko gotowość techniczna czy technologiczna, ale przede wszystkim gotowość merytoryczna.

Podczas wykładu dowiemy się:

1)     Kto musi wdrożyć Jednolity Plik Kontrolny i w jakim zakresie?
2)     Struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego.
3)     Kiedy Jednolity Plik Kontrolny  będzie wymagany?
4)     Przeszkody dla przedsiębiorców, utrudniające wdrożenie JPK na czas.

Panel trzeci:

Rachunek i kalkulacja kosztów firmy.

Wykładowca:

PAWEŁ GNIADEKmgr ekonomii, doradca podatkowy, Wspólnik Kancelarii Podatkowej IKG Sp. z o.o. 

Posiada bogatą praktykę doradczą oraz  audytorską w zakresie opodatkowania,  księgowości i prawa handlowego. Specjalizuje się w zagadnieniach  gospodarczych  łączenia i  podziału spółek kapitałowych, jak również w analizie transakcji gospodarczych pod  kątem ich konsekwencji finansowych oraz podatkowych. Uczestniczył w przeglądach podatkowych przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji.  Współpracownik Kancelarii Biegłego  Rewidenta.

Celem wykładu będzie przekazanie uczestnikom wiedzy i wypracowanie umiejętności dotyczących współczesnych metod rachunku kosztów wykorzystywanych w firmie. Przekazanie uczestnikom wiedzy i wypracowanie umiejętności dotyczących metod kalkulacji kosztów i zarządzania rentownością w firmie. usługowych.

Program szkolenia:

1) Cele rachunku kosztów.
2) Różnice w sposobie ujmowania kosztów w rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej.
3) Podstawowe pojęcia z rachunku kosztów:
a) Koszty wg rodzajów,
b) Koszty wg miejsc powstawania,
c) Koszty bezpośrednie i pośrednie (kalkulacyjny układ kosztów),
d) Koszty stałe a koszty zmienne.
4) Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów częściowych.
5) Kalkulacje cenowe – marża pokrycia.

Panel czwarty:

Podatek od towarów i usług.

Wykładowca:

AGATA WAWRZYNIAK -  mgr ekonomii,  Kierownik Depart. Podatków Pośred. w  Kancelarii Podatkowej IKG Sp. z o.o. 

Kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w księgowości przedsiębiorstw produkcyjnych i firm z kapitałem zagranicznym.  Specjalista
w zakresie podatku VAT  ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obrotu trans granicznego.

Niniejsze szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku od towarów i usług przez polskich rezydentów podatkowych. Zakres szkolenia obejmuje szeroką gamę zagadnień, poczynając od wyjaśnienia podstawowych pojęć podatkowych w VAT, a kończąc na problematyce szczegółowej oraz specjalistycznej, począwszy od ustawodawstwa, przez interpretacje urzędnicze po orzecznictwo sądowe. Szkolenie dotyczy transakcji krajowych, jak również zagranicznych w postaci eksportu towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz nabycia towarów, transakcji łańcuchowych, uproszczonych, jak również usług o charakterze transgranicznym. W czasie zajęć zostaną przedstawione wszelkie uprawnienia  przysługujące podatnikom, płatnikom i stronom, ryzyka podatkowe, metody optymalizacji obciążeń fiskalnych, w tym również najbardziej dyskusyjne i aktualne rozwiązania prawne i praktyczne w podatku VAT. Szkolenie będzie swoim zakresem obejmowało ostatnie nowelizacje w przepisach między innymi zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2015 r., zmiany od 1 lipca 2015 r. a także wchodzące od 01.01.2016 r.

Program szkolenia:

1) Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2016 r.:

a) Nowe zasady proporcjonalnego rozliczania podatku VAT naliczonego – odliczanie podatku VAT naliczonego od zakupu towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza), tzw. wstępny wskaźnik do odliczania podatku naliczonego
(pre-współczynnik),
b) Podmioty, które po nowelizacji przepisów powinny odliczać VAT w oparciu o pre współczynnik,
c) Zasady ustalania oraz rozliczania proporcji,
d) Ustalanie współczynnika wstępnego i ostatecznego w oparciu o metody wskazane przez ustawodawcę,
e) Rodzaje obrotów i czynności uwzględnianych przy obliczaniu pre-współczynnika,
f) Możliwość zmiany wysokości pre-współczynnika po zakończeniu roku – optymalizacja odliczania VAT,
g) Zasady dokonywania korekt podatku VAT naliczonego po zakończeniu roku podatkowego,
h) Zmiana stawki VAT na towary przeznaczone do celów ochrony przeciwpożarowej,
i) Zmiana właściwości organów podatkowych w sprawach dotyczących VAT,
j) Zmiany w zakresie naliczania odsetek za zwłokę z tytułu zaległości w podatku od towarów i usług,
k) Regulacje przejściowe dotyczące stosowania znowelizowanych przepisów.

2) Bieżące problemy i zagadnienia np.:

a) Zmiany od 1 lipca 2015 r. w zakresie stosowania mechanizmu tzw. „odwrotnego obciążenia” (rozszerzenie katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, wprowadzenie limitu kwotowego w  ramach jednolitej gospodarczo transakcji dla dostaw sprzętu elektronicznego, zaliczki, korekty itp.),
b) Refakturowanie usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE,
c) Faktury korygujące i noty korygujące – zasady rozliczeń podatkowych, rabaty, reklamacje, skonta, niedobory, zwroty towarów, błędy w fakturach, obligatoryjne elementy faktury korygującej i noty korygującej, forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, korekta wielu faktur dla jednego odbiorcy, terminy rozliczeń,
d) Terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych
i międzynarodowych, najczęściej występujące problemy praktyczne związane
z potrącaniem podatku naliczonego - zakup usług gastronomicznych i cateringowych, premie pieniężne, ubezpieczenie przy leasingu samochodów, odliczanie podatku VAT z faktur zawierających tzw. błędy mniejszej wagi (np. błąd w nazwie lub adresie nabywcy bądź sprzedawcy, błąd w NIP-ie, błąd w dacie sprzedaży itp.),
e) Przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników – zasady rozliczania na gruncie VAT, przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT – em,
f) Zasady rozliczania zaliczek w obrocie krajowym i międzynarodowym, moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki przy dostawie nieruchomości, zasady wystawiania faktur zaliczkowych, nadpłaty, zasady potrącania VAT – u naliczonego przez nabywcę,
g) Kursy walut stosowane na gruncie VAT,
h) Pozostałe zagadnienia,
i) Odpowiedzi na pytania uczestników.

Harmonogram spotkania:

12 czerwca 2016 (niedziela)

15.00 – 18.00 – zakwaterowanie
19.00 – Kolacja

13 czerwca 2016 (poniedziałek)

  8.00 –   8.45 – śniadanie
  9.00 – 13.45 – wykład (panel pierwszy)
14.00 – 15.00 – obiad
15.15 – 18.30 – czas wolny
19.00 – Kolacja uroczysta

– podczas przerw będzie serwowana kawa, herbatka, ciasteczka i napoje

14 czerwca 2016 (wtorek)

  8.00 –   8.45 – śniadanie
  9.00 – 13.45 –  wykład (panel drugi)
14.00 – 15.00 – obiad
15.15 – 18.30 – wykład (panel trzeci)
19.00 – kolacja

– podczas przerw będzie serwowana kawa, herbatka, ciasteczka i napoje

15 czerwca 2016 (środa)

 8.00 –   9.00 – śniadanie
 9.00 – 13.45 –  wykład (panel czwarty)
14.00 – 15.00 – obiad
15.30 – podsumowanie i zakończenie spotkania

W czasie wolnym zapraszamy do skorzystania z dobrodziejstw klimatu i możliwości jakie stwarza to piękne miejsce - zabiegów fizykoterapii , SPA , skorzystania z basenu solankowego, jacuzzi, zespołu saun, lakonium, tężni solankowej, sali fitness, jak również do zwiedzenia uzdrowiska.

 

KOSZT SZKOLENIA:


     2 000,00 zł + 23% VAT (2 460,00 zł)– dla jednej osoby,
po 1 900,00 zł + 23% VAT (2 337,00 zł)– dla dwóch lub więcej osób z firmy.

Numer konta: „ONLEX BB” Spółka cywilna,
ING Bank Śląski S.A. 23 1050 1054 1000 0090 7669 8381

 

KOSZT SZKOLENIA OBEJMUJE:

Wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, indywidualne konsultacje, pełne wyżywienie, serwis kawowy w trakcie zajęć, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych (TV/Radio, pełny węzeł sanitarny) (pokój jednoosobowy za dopłatą), kolacja uroczysta z DJ, wstęp do strefy Saltarias SPA (basen solankowy, jacuzzi, zespołu saun, lakonium, tężnia solankowa) oraz sali fitness.

DODATKOWE INFORMACJE
Ewa Kłosińska-Trzcińska
tel.: 22 370 29 72; 501 368 420
fax: 22 370 29 74
e-mail: kontakt@onlex.pl

 

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX