Aktualności

Przypadek Dynowa – PFRON twierdzi „przepis jest najważniejszy”, my pytamy „gdzie w tym wszystkim jest człowiek?”

Przypadek dynowskiej spółdzielni nie jest odosobniony. W podobnej sytuacji znalazło się kilkadziesiąt firm (o podanie dokładnej ich liczby zwróciliśmy się do PRFON-u). Interpretacja przepisów pokazuje niestety, że szanse na uratowanie tych firm i ocalenie miejsc pracy tysięcy osób niepełnosprawnych są znikome. Prawo w tej kwestii jest bowiem niezwykle restrykcyjne. Anna Pałecka-Błaszczyk – radca prawny oraz mgr Ewa Brożyna tłumaczą poniżej, co na ten temat mówi prawo.

Dura Lex czy Durny Lex *

Możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych została uzależniona w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej .. od spełnienia przez pracodawcę szeregu wymogów ustawowych.

Jednym z nich, który jest ostatnio szczególnie badany podczas kontroli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest terminowe opłacenie kosztów płacy. Organ sprawdza czy dokonano w oznaczonych datach:

1)      wypłaty wynagrodzeń pracownikom,

2)      odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne,

3)      przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Terminy wypłaty wynagrodzeń określa Kodeks pracy, zgodnie z którym wynagrodzenie za pracę wypłaca się nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego, a jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym. Dzień wypłaty wynagrodzenia jest ściśle określony w umowie o pracę.

Składki na ubezpieczenia społeczne płatnik ma obowiązek zapłacić do 15. dnia następnego miesiąca po wypłacie wynagrodzeń. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 3 marca 2016 r., znak: BON-I.52312.45.2016.AK, „przez terminowe poniesienie kosztów płacy uważa się ich poniesienie także z uchybieniem terminów wynikających z odrębnych przepisów, nieprzekraczającym 14 dni”.

Należy zwrócić uwagę na to, że opóźnienie powyżej 14 dni z opłaceniem kosztów płacy będzie zawsze skutkować koniecznością zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia jego otrzymania do dnia zwrotu. Nie są przy tym ważne przyczyny opóźnień.

Nie ważne czy wynikają one z opieszałego działania organu, który nieśpiesznie prowadzi postępowania w sprawie sytuacji ekonomicznej podmiotu i wstrzymuje wypłatę dofinansowania, czy z powodu błędów, które zdarzają się niemalże każdemu w toku normalnego funkcjonowania (np. korekty w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne), czy biorą się z zatorów płatniczych lub zbyt późnego dostarczenia przez pracownika dokumentów. Skutkiem nieterminowego opłacenia kosztów płacy zawsze będzie zwrot pobranego dofinansowania.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przewiduje możliwości umorzenia  należności głównej – tj. samej kwoty dofinansowania, pracodawca zawsze będzie musiał ją zwrócić.

Natomiast art. 49f ust. 3a pkt 2 ww. ustawy odnosi się do odsetek od nienależnie pobranych kwot dofinansowania. Istnieje możliwość ubiegania się o umorzenie w części lub całości, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu ich płatności.

Przy składaniu wniosku pracodawca musi powołać się i wykazać istnienie ważnego interesu dłużnika, interesu publicznego, względów gospodarczych lub społecznych, lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie, w szczególności na całkowitą nieściągalność, czyli sytuacje, w których:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;

2) kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;

3) kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym lub umorzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości.

Od 1 lipca 2016 r. przepis ten zostanie obostrzony w ten sposób, że możliwość ubiegania się o złagodzenie dolegliwości płatniczych uzależniona będzie od spłaty kwoty głównej należności nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub ujawnienia okoliczności powodujących obowiązek zwrotu.

r.pr. Anna Pałecka-Błaszczyk

mgr Ewa Brożyna

Wiecej:http://www.watchdogpfron.pl/

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX