Aktualności

Jak zaewidencjonować składki na PFRON

Od 1 czerwca zmieni się kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, od której ustala się składki na PFRON. Obciążają one koszty podstawowej działalności operacyjnej. Dlatego ujmuje się je na koncie „Podatki i opłaty” w korespondencji z kontem „Rozrachunki publicznoprawne”

Naliczone składki, a także miesięczne wpłaty dokonywane na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jednostki muszą ujmować w księgach. Rozrachunki z PFRON z tytułu obowiązkowych wpłat to rozrachunki publicznoprawne. Dlatego operacje te ujmuje się na kontach rozrachunków za pośrednictwem konta 220 – Rozrachunki publicznoprawne. Po stronie Ma tego konta księguje się powstanie zobowiązania z tytułu PFRON. A z kolei po stronie Wn ujmuje się zmniejszenie tego zobowiązania (korektę), a także jego zapłatę na rachunek PFRON. Jest też możliwość utworzenia konta analitycznego. Wtedy należy to uwzględnić w polityce rachunkowości i takie konto można nazwać np. rozrachunki z PFRON.

Sama ewidencja wpłat dokonywanych na PFRON powinna przebiegać następująco. Po pierwsze ujmujemy fakt naliczenia składki na fundusz: strona Wn konta 450 – Podatki i opłaty, strona Ma konta 220 – Rozrachunki publicznoprawne (w analityce: Rozrachunki z PFRON). Po drugie księgujemy wpłatę miesięcznej składki na rachunek PFRON: strona Wn konta 220 – Rozrachunki publicznoprawne (w analityce: Rozrachunki z PFRON), strona Ma konta 130 – Rachunek bankowy.

Autor: Magdalena Sobczak

Źródło:https://edgp.gazetaprawna.pl/grzbiet/3351/rachunkowosc-i-audyt.html#page/1

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX