Szkolenia

Praktyczne skutki ostatniej nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Nowe rozporządzenia do nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Ulgi we wpłatach na pfron. Dofinansowanie do wynagrodzeń. Dek-I i INF-y. Nowe orzecznictwo w zakresie Pit-4

Kolejna nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadza szereg zmian istotnych dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Duże zmiany dotyczą udzielania ulg we wpłatach na PFRON, w tym podmiotów uprawnionych do wystawiania ulg, sposobu obliczania ulgi (wzór), możliwości obniżenia wpłat. Omówiony zostanie także najnowszy poselski projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Podczas szkolenia zostanie omówione rozporządzenie wprowadzające nowe obowiązki sprawozdawcze dla pracodawców wystawiających informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON, w tym ewidencja wewnętrzna pracodawcy, nowy wzór ulgi oraz sprawozdawczość do PFRON. Pracodawcy zdobędą niezbędne informacje do prawidłowego wystawiania informacji o kwotach obniżenia na podstawie przepisów przejściowych oraz zgodnie z nowymi regulacjami. Zostanie przedstawiony nowy sposób obliczania kwoty obniżenia, z uwzględnieniem współczynnika wynagrodzeń. Szczegółowo zostaną omówione warunki uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w tym wykazywanie efektu zachęty (najnowsze stanowiska BON i PFRON) oraz badanie sytuacji ekonomicznej, także w przypadku przedsiębiorstw powiązanych.

Szkolenie, na którym szczegółowo omówione zostaną przedstawione wyżej zagadnienia jest niezbędne i koniczne dla osób zajmujących się problematyką związaną z udzielaniem ulg, dofinansowaniami i ZFRON.

Oferta szkolenia »»

  KARTA ZGŁOSZENIA»»

Na szkolenie zapraszany wszystkich pracodawców jak również osoby zainteresowane, pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, którzy mają  status zpch lub go utracili, jak również działających na otwartym rynku.

WYKŁADOWCY:

EWA BROŻYNA, wspólnik ONLEX BB, konsultant i doradca w dużej Spółce - zakładzie pracy chronionej. Ekspert w zakresie postępowań administracyjnych, doświadczony wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Były dyrektor Ośrodka Szkoleń KIG-R i były naczelnik Wydziału Legislacji i Stosowania Prawa w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik ONLEX BB, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS - ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Wykładowczynie uczestniczyły w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program szkolenia:

I. NOWELIZACJA USTAWY o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – ustawa z dnia 25 września 2015 r. - ULGI
1) Zmiany w zakresie udzielania ulg we wpłatach na PFRON:
a) warunki dla sprzedającego – zmiana sposobu wypełniania INF-1 ora DEK-II-a,
b) warunki dla kontrahenta,
c) co oznacza terminowe uregulowanie należności,
d) rozbieżności między umową a fakturą,
e) podwykonawstwo, umowy zlecenia, pracownicy apt, umowy o dzieło,
f) zmiana wzoru do wyliczenia ulgi – przykłady liczbowe,
g) nowe obowiązki sprawozdawcze,
h) nowe wpłaty sankcyjne,
2) Pozostałe zmiany,
3) Przepisy przejściowe.

II. POSELSKI PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O REHABILITACJI

III.NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE – ULGI - rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia
1) Zakres danych w ewidencji prowadzonej przez pracodawcę.
2) Wzór ulgi.
3) Wzór informacji składanych do PFRON.
4) Ustalenie zakresu faktur objętych obowiązkiem sprawozdawczym.
5) Wyjaśnienia MRPiPS.

IV.DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

1) Nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, Wn-D i INF.
2) EFEKT ZACHĘTY – wyjaśnienia MRPiPS oraz PFRON.
3) Nowa sytuacja utraty prawa do dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
4) Daleko idące skutki opóźnień w opłacaniu kosztów płacy:
a) opóźnienie od 1 do 14 dni – skutki prawne,
b) opóźnienie powyżej 14 dni – skutki prawne.

V. NOWE DEKLARACJE WPŁAT NA PFRON – DEK-II-A, DEK-II-U

VI. NOWE DRUKI INFORMACJI SKŁADANYCH DO PFRON – INF-1, INF-2, INF-Z

VII.NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZAKRESU INFORMACJI SKŁADANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS (INF-OPP) – wyjaśnienie wątpliwości

VIII.KORZYSTNE ORZECZENIA NSA W ZAKRESIE PIT-4

IX. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Terminy i miejsca szkoleń:

1 lipca 2016 r. – SOSNOWIEC
Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA
ul. Legionów 10
MAPKA DOJAZDOWA

4 lipca 2016 r. – POZNAŃ
Hotel TOPAZ
ul. Przemysłowa 34A
MAPKA DOJAZDOWA

5 lipca 2016 r. – BYDGOSZCZ
Hotel BRDA
ul. Dworcowa 94
MAPKA DOJAZDOWA

6 lipca 2016 r. – ŁÓDŹ
HOTEL REYMONT
ul. Legionów 81
MAPKA DOJAZDOWA

1 sierpień 2016 r. – WROCŁAW
Hotel EUROPEUM
ul. Kazimierza Wielkiego 27a
MAPKA DOJAZDOWA

SZKOLENIA odbędą się w godzinach: 10.00 – 16.00.

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników szkolenia
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.00 - szkolenie
13.00 - 13.45 - obiad
13.45 - 15.30 - szkolenie
15.30 - 16.00 - pytania uczestników

KOSZT SZKOLENIA:

450 zł + 23% VAT (553,50 zł) – dla jednej osoby,
po 430 zł + 23% VAT (528,90 zł) – dla dwóch lub więcej osób z firmy.

KOSZT SZKOLENIA OBEJMUJE: wykład, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, serwis kawowy, lunch.

DODATKOWE INFORMACJE
Ewa Kłosińska-Trzcińska
tel.: 22 370 29 72; 501 368 420
fax: 22 370 29 74
e-mail: kontakt@onlex.pl

 

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX