Aktualności

Nowe rozporządzenia do ustawy o rehabilitacji (...)

1 lipca 2016 W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenia do ustawy o rehabilitacji (...)

W dniu 1 lipca 2016 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r.:
  1. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. poz. 956);
  2. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 938);
  3. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 951);
  4. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 941);
  5. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (Dz. U. poz. 928).

Wydanie rozporządzeń wynika z wejścia w życie z dniem 1 lipca 2016 r. ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1886).

Ad. 1

Art. 49 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych został rozszerzony o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, związane z realizacją obowiązków sprzedającego w zakresie udzielania ulg we wpłatach (art. 22b). W związku z art. 22b ustawy, dodany został nowy wzór deklaracji wpłat na PFRON o symbolu DEK-II-u. W porównaniu z dotychczasowymi wzorami deklaracji doprecyzowano objaśnienia w taki sposób, aby uwzględnić zmniejszoną od 1 lipca 2016 r. z 80% na 50% maksymalną wysokość obniżenia wpłaty na PFRON.

Ad. 2

Zgodnie z art. 21 ust. 2e pkt 2a ww. ustawy z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwolnione zostały zakłady opiekuńczo-lecznicze. W związku z ww. zmianą doprecyzowano objaśnienia w dotychczasowych wzorach informacji o symbolach INF-1 oraz INF-Z. Pozostałe zmiany mają charakter doprecyzowujący.

Ad.3

W związku z dodaniem art. 26a ust. 1a1 pkt 1a ustawy o rehabilitacji wprowadzającego wyłączenie dofinansowania do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania oraz art. 26b ust. 6a znoszącego obowiązek wykazywania efektu zachęty na pracowników, którzy stali się niepełnosprawni w trakcie zatrudnienia u obecnego pracodawcy, dostosowano odpowiednio treść objaśnień do formularza INF-D-P. Natomiast, z uwagi na zmianę art. 26b ust. 3 ustawy o rehabilitacji precyzującą krąg osób wliczanych do stanów zatrudnienia ustalanych dla celów dofinansowania, a także krąg osób podlegających wyłączeniu z tych stanów, zmianie uległa treść objaśnienia do formularza Wn-D. W rozporządzeniu wprowadzono przepis uprawniający do umieszczania w formularzach INF-D-P oraz Wn-D fotokodu, oznaczenia lub etykiety ułatwiających identyfikację dokumentu przez osoby niewidome lub niedowidzące, które używając odpowiednio oprogramowanych urządzeń przenośnych będą w stanie zidentyfikować rodzaj formularza oraz co najmniej podstawowe dane w nim wykazane.

Ad. 4

Zmiana rozporządzenia wynika ze zmiany brzmienia art. 25a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, polegającej na nałożeniu na osoby korzystające z refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika) obowiązku opłacenia tych składek w całości przed dniem złożenia wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym zakresie, w rozporządzeniu zostały zmienione objaśnienia do: Wniosku o wypłatę refundacji składek – o symbolu Wn-U-G (stanowiącego załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia) oraz do Wniosku o wypłatę refundacji składek o symbolu Wn-U-A (stanowiącego załącznik nr 2 do projektu rozporządzenia). Ponadto rozporządzenie wprowadza zmiany związane ze zwiększeniem dostępności procesu uzyskiwania i rozliczania refundacji przez osoby z dysfunkcjami wzroku.

Ad.5

W związku ze zmianą brzmienia art. 22 ustawy o rehabilitacji, rozporządzenie wprowadziło nowe wzory informacji wystawianych przez pracodawców udzielających ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: Informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON (o symbolu INF-U) oraz Informację miesięczną o informacjach o kwocie obniżenia wpłat na PFRON (o symbolu INF-1-u). Rozporządzenie uszczegóławia również sposób prowadzenia ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON oraz zakres gromadzonych w niej danych. Ponadto umożliwia zarówno sprzedającemu, jak i nabywcy fakultatywne wskazywanie części lub całości informacji zawartych w informacji dodatkowo w formie fotokodu (np. kodu QR), oznaczenia lub etykiet ułatwiających identyfikację dokumentu (np. etykiet dźwiękowych lub etykiet pisanych alfabetem Braille'a).

Źródło: http://niepelnosprawni.gov.pl

 

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX