Aktualności

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji

8 sierpnia br. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy z dnia 19 lipca 2016 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zarówno Sejm, jak i Senat jednogłośnie przyjęli poprawki do ustawy.

Nowelizacja ma na celu zmianę przepisów m.in. w zakresie:

  • przeznaczania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON);
  • składu, organizacji i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
  • warunków, jakie musi spełniać przewodniczący Polskiej Rady Języka Migowego;
  • wydłużenia terminu wejścia w życie przepisów dotyczących legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
  • możliwości rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych dotyczących zwrotu dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz umorzenia odsetek od tychże należności.

Nieuwzględnione poprawki pracodawców

Żywe dyskusje podczas prac nad ustawą toczyły się wokół tematu sankcji za nieprawidłowe funkcjonowanie ZFRON. Nowelizacja rozbudowuje bowiem zakres sytuacji, w których na pracodawcę będzie mogła zostać nałożona kara z tytułu nieprawidłowego gospodarowania środkami ZFRON.

W tej chwili, zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o rehabilitacji, środki ZFRON przeznaczane są na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. W przypadku nieprawidłowego ich wydatkowania, jak również w przypadku nieutworzenia funduszu rehabilitacji, nieprowadzenia ewidencji środków funduszu lub nieprowadzenia rachunku bankowego środków funduszu, pracodawca musi wpłacić do PFRON karę w wysokości 30% środków zgromadzonych na ZFRON. Po wejściu w życie zmian analogiczna sankcja zostanie nałożona również na zakłady pracy chronionej, które nie przekazują pieniędzy na ZFRON.

Przyjęciu powyższej poprawki do ustawy sprzeciwiali się przedstawiciele pracodawców. Głos w tej sprawie zabrała Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. OBPON zaproponował własne brzmienie przepisu. „Dzisiejsze brzmienie art. 33 ust. 4a ustawy o rehabilitacji stanowi zbyt restrykcyjne obciążenie dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej. Z zaproponowanego brzmienia wynika, iż pracodawca, który przekazał środki na zakładowy fundusz rehabilitacji ale przekazał je z opóźnieniem tj. po terminie 7 dni od daty wypłaty – nie będziecie musiał tak jak obecnie ukarać się 30% karą i wpłacić ją do PFRON, tylko zapłaci z tego tytułu odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych. Uważam, iż nie może być tak samo karany pracodawca, który w ogóle nie przekaże tych środków na ZFRON jak i ten, który spóźni się np. o jeden dzień” – czytamy w uzasadnieniu do propozycji poprawki przygotowanej przez OBPON.

Propozycja niniejszej poprawki została wysłana do posłów, przewodniczących sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych, jednakże niestety nie została ona wzięta pod uwagę.

Umorzyć kary dla pracodawców

Organizacja OBPON wraz z Platformą Integracji Osób Niepełnosprawnych postulowała także o możliwość umarzania drakońskich kar nakładanych za niewielkie przewinienia na firmy otrzymujące dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. W tej sprawie również została wniesiona poprawka do ustawy, która niestety nie została uwzględniona. Wprowadzono wprawdzie możliwość rozłożenia kar na raty, jednak nie rozwiązuje to w pełni problemu.

Ustawa, z niewielkimi wyjątkami, wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2016 r.

 

Iza Rutkowska

Zobacz:
Poprawka nr 1
Poprawka nr 4

Źródło:http://www.watchdogpfron.pl/prezydent-andrzej-duda-podpisal-nowelizacje-ustawy-o-rehabilitacji/#more-8304

 

 

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX