Aktualności

PFRON na bieżąco będzie informował pracodawców o nieprawidłowościach w opłacaniu składek ZUS

6 października Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął procedurę informowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne o nieprawidłowościach w opłacaniu składek ZUS. Od tego dnia przedsiębiorcy, którzy zbyt późno odprowadzili składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, otrzymają najpierw pismo z Funduszu powiadamiające o stwierdzeniu nieprawidłowości, a dopiero potem wezwanie do zwrotu nienależnie pobranych dopłat do wynagrodzeń.

Krok w dobrym kierunku, chociaż problem już przyznanych „kar” wciąż nierozwiązany

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń nie przysługuje, jeżeli koszty płacy poniesione zostały z uchybieniem terminów przekraczającym 14 dni. PFRON, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom tych pracodawców, którzy nie mieli świadomości o nieprawidłowościach w opłacaniu składek ZUS, rozpoczął procedurę informowania o ich wystąpieniu. Nieprawidłowości mają być stwierdzane na podstawie danych uzyskanych z Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a pozyskane dane mają być jednocześnie weryfikowane we właściwym miejscowo dla pracodawcy oddziale ZUS.

Dotychczas pracodawca, u którego PFRON wykrył nieprawidłowości, od razu otrzymywał wezwanie do zwrotu dofinansowania, w którym Fundusz zobowiązywał go do oddania należności w ciągu trzech miesięcy od daty doręczenia pisma. Wprowadzone przez Fundusz rozwiązanie ma pozwolić pracodawcom na uzyskanie informacji o nieprawidłowościach w opłacaniu składek ZUS przed otrzymaniem wezwania do zwrotu dofinansowania oraz umożliwić wyjaśnienie potencjalnych nieprawidłowości w rozliczaniu składek.

Rozwiązanie to bez wątpienia okaże się być zbawienne z punktu widzenia wielu firm zatrudniających osoby niepełnosprawne, gdyż da im szansę na szybszą reakcję w przypadku ewentualnych nieprawidłowości lub udowodnienie, że składki opłacone były terminowo. Jeśli jednak opóźnienia faktycznie miały miejsce, pracodawcy będą zobowiązani zwrócić dofinansowanie jedynie za miesiąc, w którym dopuścili się uchybień, nie zaś za miesiące następujące po ich wystąpieniu (do tej pory wielu przedsiębiorców dowiadywało się o uchybieniach nawet kilka miesięcy po fakcie, gdyż nieprawidłowości stwierdzane były w wyniku nieregularnych kontroli).

Wprowadzenie procedury informowania o nieprawidłowościach nie rozwiąże jednak całkowicie problemu „kar” w postaci zwrotu dofinansowań, a jedynie go załagodzi. Otóż, zgodnie z ustawą o rehabilitacji, dofinansowanie do wynagrodzeń nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione z uchybieniem terminów przekraczającym 14 dni. Do kosztów płacy zaliczają się jednak nie tylko obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, ale także obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wynagrodzenie pracownika.

Bieżące informowanie o nieprawidłowościach w opłacaniu składek ZUS nie rozwiąże również problemu pracodawców, którzy przez krzywdzące przepisy i brak odpowiednich procedur zdążyli już otrzymać wezwania do zwrotu dofinansowań. Takich przedsiębiorców jest niemało, bo – przypomnijmy – aż 339. Zobowiązani są oni zwrócić Funduszowi łącznie ponad 125 milionów złotych (zobacz: Ustawowe odroczenie upadłości aż 339 przedsiębiorców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych). Przypadki kilku z nich – spółdzielni inwalidów w Dynowie, elbląskiej spółdzielni niewidomych Elsin czy przedsiębiorstwa z Żukowa – opisywaliśmy zresztą na łamach WatchDogPfron.

Niezbędna zmiana przepisów, szczególnie  w zakresie  absurdalnych  „kar”

W jednym z niedawnych wywiadów Robert Kwiatkowski, prezes zarządu PFRON, zapowiedział, że: „Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych planuje przygotować jeszcze w tym roku nowelizację dotychczasowej ustawy, tak aby usunąć z niej to co najbardziej przeszkadza osobom niepełnosprawnym i pracodawcom”.

Z pewnością „kary” w postaci żądania zwrotu dofinansowań za niewielkie spóźnienia można zaliczyć do problemów, które najbardziej doskwierają pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne i którymi to w trybie pilnym należałoby się zająć.

Mamy nadzieję, że Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uzna za niezbędne, a wręcz konieczne przygotowanie odpowiedniej poprawki do ustawy o rehabilitacji zmieniającej dotychczas obowiązujące absurdalne przepisy w zakresie wspomnianych „kar”.

Iza Rutkowska

Źródło:http://www.watchdogpfron.pl

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX