Aktualności

Weszła w życie nowelizacja ustawy o pracy osób niepełnosprawnych

Zmieniono przepisy w zakresie przeznaczania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Nowelizacja przewiduje, że firma, która pomimo obowiązku w ogóle nie przekazuje pieniędzy na ZFRON będzie zobowiązana do dokonania zwrotu całości tych środków, a ponadto do wpłaty 30 proc. tej kwoty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W myśl znowelizowanych przepisów Rada Konsultacyjna będzie organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Ustawa rozszerza jej zakres działania o przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opinii w sprawach standardów dotyczących realizacji zadań określonych w ustawie o rehabilitacji. Ponadto Rada będzie mogła powoływać ekspertów, zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych niereprezentowanych w Radzie, a także przedstawicieli wojewódzkich oraz powiatowych rad. Rada będzie też mogła zlecać przeprowadzanie badań i opracowywanie ekspertyz związanych z realizacją jej zadań, po uzyskaniu zgody Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Ponadto nowelizacja doprecyzowuje zasady udziału w Radzie przedstawicieli organizacji pozarządowych innych niż organizacje pracodawców i organizacje związkowe. W skład rady ma wejść dwudziestu przedstawicieli takich organizacji pozarządowych oraz związków i porozumień organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Sejm uchwalił nowelizację 19 lipca 2016 r. Prezydent podpisał ją 18 sierpnia 2016 r.

Ustawa weszła w życie 1 listopada 2016 r. z pewnymi wyjątkami. Chodzi m.in. o przepis dotyczącego kwalifikacji, jakie powinien posiadać przewodniczący Polskiej Rady Języka Migowego. Zacznie on obowiązywać z dniem l grudnia 2016 r.

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX