Szkolenia

AKCJA „BILANS” 2016. NOWELIZACJA USTAWY O RACHUNKOWOŚCI OD 2016R.NAJNOWSZE ZMIANY ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Firma „ONLEX BB” Spółka cywilna Anna Pałecka-Błaszczyk i Ewa Brożyna serdecznie zapraszają na 4 dniowe seminarium szkoleniowe składające się z dwóch paneli tematycznych:

KARTA ZGŁOSZENIA»»

które odbędzie się w dniach:

15 - 19 stycznia 2017 rok

 
 
ZAKOPANE
ul. Wierchowa 2
MAPKA DOJAZDOWA
 

Szkolenie adresowane jest do osób sporządzających sprawozdania finansowe, zeznania podatkowe podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) za 2016 r., pracowników księgowości, pracowników kadr,  osób zajmujących się pozyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz wszystkich osób zainteresowanych zmianami w prawie, w tym pracodawców.

Program szkolenia:

PANEL PIERWSZYwykład Anna Pałecka-Błaszczyk i Ewa Brożyna (poniedziałek)

NAJNOWSZE ZMIANY ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
KONTROLE Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
DOFINANSOWANIE PRAKTYCZNIE.
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I PRAKTYKA w zakresie zaświadczeń o pomocy de minimis.

I. NAJNOWSZE ZMIANY ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

1) Ustawa z dnia 25 września 2015 r.

a) zmiany w zakresie udzielania ulg we wpłatach na PFRON,
b) zmiany dotyczące daty uzyskania środków z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i najnowsze orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego – WYGRANE SPRAWY,
c) zmiany w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń

2) Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r.:

a)  zmiany dotyczące ZFRON – wpłata za nieodprowadzenie środków na rachunek bankowy zakładowego funduszu,
b) możliwość rozkładania na raty, odraczania terminu płatności zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikających z dofinansowania do wynagrodzeń,

3) Projekt nowelizacji z 6 lipca 2016 r.:

a) legitymacja osoby niepełnosprawnej.

II. KONTROLE Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

1) Zakres podmiotowy kontroli PFRON

2) Co PFRON kontroluje?

a) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i traktowane na równi z nimi, art. 2 ustawy o rehabilitacji, wliczanie, umowy o pracę.
b) spełnienie warunków uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
c) wydłużenie wieku emerytalnego – brak orzeczenia – a możliwość uzyskiwania SOD.
d) koszty płacy (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych), ze szczególnym uwzględnieniem terminowości opłacania; daleko idące skutki opóźnień w opłacaniu kosztów płacy.
e) procedury kontrolne i administracyjne, a wstrzymanie dofinansowania do wynagrodzeń.
f) wpłaty na PFRON związane z gospodarowaniem środkami ZFRON, a wstrzymanie dofinansowania do wynagrodzeń.

III. INNE SPRAWY związane z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

1) Nowy sposób ustalania stanu zatrudnienia do dofinansowania na gruncie przepisów unijnych – od sierpnia 2016 r.
2) Sposób wykazywania zatrudnienia do efektu zachęty w przypadku przedsiębiorstw powiązanych – stanowisko PFRON.
3) Przedsiębiorstwa powiązane i sytuacja ekonomiczna w sprawozdawczości do PFRON:
a) na jaki dzień jest badana sytuacja ekonomiczna pracodawcy,
b) przedsiębiorstwa powiązane, w tym przez osoby fizyczne (definicja tego samego rynku) – obowiązki sprawozdawcze,
c) wpływ trudnej sytuacji ekonomicznej na możliwość pobierania dofinansowania przez inne podmioty jednego przedsiębiorstwa,

4) Korekty dofinansowania za okresy wsteczne – okresy przerwy poniżej i powyżej 3 miesięcy.
5) Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis i pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – KIEDY NOWY DRUK INFORMACJI INF-OPP.

IV. NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I PRAKTYKA w zakresie zaświadczeń o pomocy de minimis.

V. PYTANIA I ODPOWIEDZI

WYKŁADOWCY:

EWA BROŻYNA, wspólnik ONLEX BB, konsultant i doradca w dużej Spółce - zakładzie pracy chronionej. Ekspert w zakresie postępowań administracyjnych, doświadczony wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Były dyrektor Ośrodka Szkoleń KIG-R i były naczelnik Wydziału Legislacji i Stosowania Prawa w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik ONLEX BB, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS - ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Wykładowczynie uczestniczyły w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

PANEL DRUGIwykład dr Paweł Łukaszewicz (wtorek-środa)

AKCJA „BILANS” 2016.  NOWELIZACJA USTAWY O RACHUNKOWOŚCI OD 2016R.OCENA SYTUACJI EKONOMICZNEJ.
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2017 W ZAKRESIE PODATKU VAT I KSIĄG PODATKOWYCH DLA MŚP.
ZMIANY W UZNAWANIU KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ZEZNANIU PODATKOWYM ZA 2016R.
OPROGRAMOWANIE DO KOMPLEKSOWEGO ROZLICZANIA ULG DLA KONTRAHENTÓW OD 01.01.2017R.

I. Akcja „Bilans” za 2016r.

1. Układ i treść bilansu, w tym dla małych jednostek.

a) Aktywa trwałe i obrotowe – po zmianach,
b) Rozliczenia międzyokresowe,
c) Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy – po zmianach,
d) Udziały (akcje) własne – po zmianach.

2. Kapitały własne – po zmianach,
3. Kapitały obce:

a) Rezerwy na zobowiązania,
b) Zobowiązania długoterminowe – po zmianach,
c) Zobowiązania krótkoterminowe – po zmianach,
d) Rozliczenia międzyokresowe,

4. Układ i treść rachunku zysków i strat w tym dla małych jednostek – po zmianach.
5. Układ i treść wprowadzenia do sprawozdania finansowego i dodatkowych informacji i objaśnień, w tym dla małych jednostek – po zmianach.

II. Zmiany prawa bilansowego od 2016r.

1.Uproszczenia w rachunkowości dla jednostek małych,
2. Uproszczenia dla jednostek o niewielkich rozmiarach,
3. Skutki stosowania uproszczeń - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
4. Przekształcenia w sprawozdaniu w wyniku - zmiany przyjętych zasad (polityki),

a) Schematy księgowań z leasingu finansowego na leasing operacyjny, aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
b) Retrospektywne dane w sprawozdaniu finansowym za 2016r, jako skutek przekształceń,
c) Wybór rodzaju uproszczeń – czy wszystkie stosować czy można wybrać?
d) Przekształcenia w wyniku stosowania uproszczeń a osłabienie wyniku finansowego i sytuacji ekonomicznej,

5. Jednostki mikro - kryteria (definicja),
6. Obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2016r przez małe jednostki,
7. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,
8. Składanie rocznego sprawozdania finansowego w rejestrze sądowym, US,

III. Ocena sytuacji ekonomicznej wg Bilansu i RziS za 2016r. dla potrzeb „sodu”.

1. Utrata subskrybowanego kapitału, wskaźnik EBIDA, księgowa utrata kapitału, ocena sytuacji ekonomicznej innych (dużych) przedsiębiorstw,
2. Ocena sytuacji ekonomicznej dla spółdzielni, ocena sytuacji ekonomicznej dla przedsiębiorstw niesporządzających bilansu.

IV. Jednolity plik kontrolny - Struktury logiczne JPK z uwzględnieniem:

1. Klasyfikacja podmiotów dla potrzeb JPK (mikro, mali, średni, duży), 
2. Okresy stosowania JPK ( od 1.01.2017, od 01.07.2018),
3. Struktury logiczne JPK z uwzględnieniem:

a) Zakładowego Planu Kont,
b) Ksiąg rachunkowych ( dziennika, zestawienia obrotów i sald, kont księgi głównej i kont pomocniczych),
c) Księgowań dokumentów zbiorczych, księgowań eksportu z modułów (płace, amortyzacja),
d) Wyciągu bankowego, 
e) Magazynu (dowodów magazynowych PZ, WZ, RW, MM),
f) Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
g) Faktury VAT,
h) Podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
i)  Ewidencji przychodów,

Oprogramowanie do kompleksowego rozliczania ulg dla kontrahentów od 01.01.2017r.  

WYKŁADOWCA:

dr PAWEŁ ŁUKASZEWICZ,wieloletni wykładowca dla zpch i byłych zpch, autor 8  książek w zakresie funkcjonowania zpch, autor licznych raportów, opinii, recenzji, artykułów, odwołań, skarg do WSA. Pełnił stanowiska kierownicze w jednostkach, a w szczególności o statusie zpch, przez wiele lat uczestniczył w rozprawach sądowych w charakterze biegłego. Realizuje wykłady na studiach z doradztwa podatkowego, stale współpracuje z kancelariami podatkowymi i biegłymi rewidentami. 

Harmonogram spotkania:

15 stycznia 2017 (niedziela) – przyjazd

15.00 – 18.00 – zakwaterowanie
18.30 –  kolacja

16 stycznia 2017 (poniedziałek)

  8.00 –   8.45 – śniadanie
  9.00 – 13.00 – wykład – panel pierwszy
13.15 – 13.45 – obiad
14.00 – 17.00 – wykład – panel pierwszy
18.00 – uroczysta kolacja (Karczma)
– podczas przerw będzie serwowana kawa, herbatka, ciasteczka i napoje

17 stycznia 2017 (wtorek)

  8.00 –   8.45 – śniadanie
  9.00 – 14.00 – wykład – panel drugi
14.15 – 15.00 – obiad
15.30 – kulig z ogniskiem i pieczonymi kiełbaskami zakończony kolacją
– podczas przerw będzie serwowana kawa, herbatka, ciasteczka i napoje

18 stycznia 2017 (środa)

  8.00 –   8.45 – śniadanie
  9.00 – 14.00 – wykład – panel trzeci
14.15 – 15.00 – obiad
15.00 – 17.00 – czas wolny (możliwość korzystania z Aqua Parku, zabiegów, spaceru)
18.00 – kolacja
– podczas przerw będzie serwowana kawa, herbatka, ciasteczka i napoje

19 stycznia 2017 (czwartek)

8.00 –   9.00 – śniadanie
9.30 – podsumowanie i zakończenie spotkania

Cena szkolenia:  2 250,00 zł netto (2 767,50 zł brutto) od jednej osoby
po 2 150, 00 zł + 23% VAT (2 644, 50 zł) – dla dwóch lub więcej osób z firmy

Koszt szkolenia obejmuje:
Wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, indywidualne konsultacje, pełne wyżywienie, serwis kawowy w trakcie zajęć, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych (TV/Radio, pełny węzeł sanitarny), kolacja uroczysta, udział w kuligu z ogniskiem, korzystanie z atrakcji wodnych w AQUA PARKU tj. basenów, zjeżdżalni, jacuzzi i „dzikiej rzeki” oraz bezpłatny parking

DODATKOWE INFORMACJE
Ewa Kłosińska-Trzcińska
tel:  22 370 29 72;
fax: 22 370 29 74
E-mail: kontakt@onlex.pl

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX