Aktualności

Uwaga! Sprawozdania finansowe za 2016 r. od 1 stycznia 2017 r. przesyłamy do Oddziałów PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Zarząd PFRON podjął decyzję o przekazaniu do kompetencji Oddziałów PFRON zadania wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm.). Zgodnie z ww. rozporządzeniem wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2017 r. prosimy o przesyłanie sprawozdań finansowych za 2016 r. lub „oświadczeń o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych” do Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla Państwa siedziby.

W przypadku przekazania sprawozdania finansowego za 2016 r. lub „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego” do Biura PFRON w Warszawie, dokumenty zostaną przekierowane wg właściwości. 

Gdzie przesyłać sprawozdania finansowe oraz „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego”?

Szczegóły dotyczące danych adresowych.

Kto ma obowiązek?

Obowiązek przedstawiania podmiotowi udzielającemu pomocy sprawozdań finansowych wynikający z ww. rozporządzenia dotyczy jedynie średnich i dużych przedsiębiorstw (wielkość w poz. 9 na wniosku Wn-D oznaczona kodem 2 lub 3).

Kogo obowiązek nie dotyczy?

Obowiązek przedstawiania podmiotowi udzielającemu pomocy sprawozdań finansowych wynikający z ww. rozporządzenia nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorstw (wielkość w poz. 9 na wniosku Wn-D oznaczona kodem 0 lub 1) oraz pracodawców niebędących przedsiębiorcami (wielkość w poz. 9 na wniosku Wn-D oznaczona kodem 4).

Wnioskodawcy ubiegający się o pomoc w postaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (tj. składający wnioski Wn-U-G/Wn-U-A) nie są zobowiązani do składania sprawozdania finansowego za 2016 r. ani oświadczenia o braku obowiązku jego sporządzania.

Źródło: http://pfron.org.pl/pl

Data publikacji 02.12.2016
Departament ds. Rynku Pracy
Autor: Izabela Wyzińska
 
Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX