Aktualności

Datą uzyskania środków z PIT-4 jest 20. dzień następnego miesiąca po wypłacie wynagrodzeń. Uchwała NSA w składzie siedmiu sędziów z 19 grudnia 2016 r.

Bardzo dobra informacja dla wszystkich Pracodawców, w stosunku do których toczą się postępowania w przedmiocie sankcji z tytułu nieterminowego odprowadzania środków z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rachunek bankowy ZFRON.

Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoc jest słodki. (Jean Jacques Rousseau)

Bardzo dobra informacja dla wszystkich Pracodawców, w stosunku do których toczą się postępowania w przedmiocie sankcji z tytułu nieterminowego odprowadzania środków z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rachunek bankowy ZFRON.

Datą uzyskania środków z PIT-4 jest 20. dzień następnego miesiąca po wypłacie wynagrodzeń. Uchwała NSA w składzie siedmiu sędziów z 19 grudnia 2016 r.

Postanowieniem z dnia 27 września 2016 r., sygn. akt II FSK 2306/14, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przedstawił składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: „Czy w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2016 r. za dzień uzyskania środków, o którym mowa w art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) w przypadku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych przez płatnika – należy rozumieć dzień wypłaty wynagrodzenia pracownikom czy też ostatni dzień terminu przekazania zaliczek na podatek, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307,  z późn. zm.).  

Dnia 19 grudnia 2016 r. zapadła uchwała w składzie siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II FPS 4/16), wyjaśniająca zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, z której wynika, że w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2016 r., za dzień uzyskania środków o którym mowa w art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w przypadku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych przez płatnika – należy rozumieć ostatni dzień terminu przekazania zaliczek na podatek, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Uchwała ta na mocy art. 187 § 2 Ppsa jest wiążąca w danej sprawie oraz posiada tzw. ogólną moc wiążącą, wynikającą z art. 269 § 1 Ppsa. Przepis ten nie pozwala żadnemu składowi sądu administracyjnego rozstrzygnąć innej sprawy w sposób sprzeczny ze stanowiskiem zawartym w uchwale powiększonego składu NSA. Skład, który nie podziela wspomnianego stanowiska, może jedynie ponownie przedstawić dane zagadnienie odpowiedniemu składowi powiększonemu.

Z podjętego rozstrzygnięcia wynika, że w sprawach dotyczących określenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z nieterminowym przekazaniem środków funduszu w postaci zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rachunek bankowy ZFRON – za okresy do  czerwca 2016 r. – za dzień uzyskania środków z zaliczek będzie uznawany 20. dzień następnego miesiąca po wypłacie wynagrodzeń, a ostatecznym terminem przekazania środków będzie 27 dzień następnego miesiąca po wypłacie.

Sprawy indywidualne, które znajdują się na różnych etapach postępowania, będą sukcesywnie rozpatrywane przez organy administracji i sądy administracyjne, z uwzględnieniem treści uchwały. W niektórych sytuacjach pracodawcy będą mogli rozważać wystąpienie z wnioskiem do PFRON o zwrot nadpłaty. 

 

r.pr. Anna Pałecka-Błaszczyk

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX