Aktualności

Efekt zachęty w podmiotach powiązanych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż jednym z warunków otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przez pracodawcę wykonującego działalność gospodarczą, na podstawie art. 26a - c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046.) jest wykazanie efektu zachęty (*).

Efekt zachęty może być wykazany:

  • metodą ilościową – na podstawie art. 26b ust. 4 i 6 ustawy o rehabilitacji – poprzez wykazanie wzrostu netto stanu zatrudnienia  ogółem z miesiąca podjęcia zatrudnienia przez pracownika, na którego pracodawca zamierza pobierać dofinansowanie, w stosunku do przeciętnego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc podjęcia zatrudnienia przez tego pracownika lub
  •  metodą jakościową – poprzez wykazanie, że pracownik podjął pracę na wakacie zwolnionym w warunkach określonych w art. 26b ust. 4 pkt 1-6 i ust. 5 ustawy.

Mając na uwadze objaśnienia (nr 18 i 19) do formularza Wn-D stanowiącego załącznik  do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r.  w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  (Dz.U. poz. 951) oraz wyjaśnienia Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, efekt zachęty ustalany metodą ilościową w związku z ubieganiem się o dofinansowanie  do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego należy badać w odniesieniu do stanów zatrudnienia pracodawcy wnioskującego o pomoc oraz wszystkich podmiotów z nim powiązanych. Natomiast efekt zachęty metodą jakościową  należy wykazywać wyłącznie w obrębie stanów zatrudnienia pracodawcy wnioskującego o dofinansowanie.

Pracodawcy powiązani z innymi podmiotami, wnioskujący o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, którzy nie wykazywali stanów zatrudnienia w pozycjach 39 i 41 we wniosku Wn-D z uwzględnieniem podmiotów powiązanych, są zobowiązani do sporządzenia stosownych korekt stanów zatrudnienia we wniosku Wn-D za okresy sprawozdawcze od stycznia 2015 r. Szczególną uwagę należy zwrócić na miesiące, w których zatrudnione były nowe osoby niepełnosprawne, gdyż stany zatrudnienia wykazane w tych okresach będą miały kluczowe znaczenie w kontekście badania efektu zachęty. Jeżeli pracodawca ustali, iż biorąc pod uwagę stany zatrudnienia we wszystkich podmiotach powiązanych, efekt zachęty metodą ilościową nie wystąpił w miesiącu zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego i nie ma możliwości ustalenia efektu zachęty metodą jakościową, powinien zaprzestać składania bieżących wniosków o dofinansowanie do wynagrodzenia tego pracownika - za okresy od stycznia 2017 r.


(*) w przypadku gdy podmiot nie jest zwolniony z wykazywania efektu zachęty na osobę niepełnosprawną w związku z art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 237, poz. 1652) lub na podstawie art. 26b ust. 6a ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046).

Data publikacji 06.02.2017
PFRON: Departament ds. Rynku Pracy
Autor: Małgorzata Jaworek
 
Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX