Aktualności

Efekt zachęty w podmiotach powiązanych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odpowiadając na napływające pytania dotyczące wykazywania efektu zachęty przez pracodawców pozostających w relacji powiązania przypomina, że efekt ten może zostać wykazany:

  • tzw. metodą ilościową – poprzez wykazanie wzrostu netto stanu zatrudnienia ogółem w miesiącu podjęcia zatrudnienia przez pracownika, na którego pracodawca zamierza pobierać dofinansowanie, w stosunku do przeciętnego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc podjęcia zatrudnienia przez tego pracownika na postawie art. 26b ust 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2046);
  • tzw. metodą jakościową – poprzez wykazanie, że pracownik podjął pracę na stanowisku zwolnionym w warunkach określonych w art. 26b ust. 4 pkt 1–6 i ust. 5 ww. ustawy.

Odnosząc powyższe do pracodawców pozostających w relacji powiązania należy wskazać, że wzrost zatrudnienia ogółem osób niepełnosprawnych powinien odnosić się do stanów zatrudnienia u wszystkich podmiotów w grupie. Natomiast jeżeli pracodawca powiązany przyjmuje pracownika na stanowisko wcześniej opróżnione przez innego pracownika, to w przypadku braku wzrostu zatrudnienia ogółem, wykazując efekt zachęty metodą jakościową bierze pod uwagę tylko pracowników zatrudnionych przez siebie.

Jeżeli pracodawca ustali, iż biorąc pod uwagę stany zatrudnienia we wszystkich podmiotach powiązanych, efekt zachęty metodą ilościową nie wystąpił w miesiącu zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego i nie ma możliwości ustalenia efektu zachęty metodą jakościową (na podstawie personelu pracodawcy wnioskującego o pomoc), dofinansowanie do wynagrodzenia tego pracownika nie przysługuje, a co za tym idzie pracodawca nie powinien takiego pracownika wykazywać w miesięcznych informacjach INF-D-P, składanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego korzystania przez pracodawców z pomocy publicznej w formie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych powyższe znajdzie zastosowanie za okresy począwszy od stycznia 2017 r.

Żródło: http://www.pfron.org.pl

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX