Aktualności

Składanie sprawozdań finansowych za 2016 rok

Sprawozdanie finansowe za 2016 r. lub „oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego”, należy dostarczyć do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami1 wnioskodawca przedstawia Funduszowi sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych będące mikro- lub małymi przedsiębiorstwami (wielkość w poz. 9 na wniosku Wn-D oznaczona kodem 0 lub 1) nie mają obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych oraz oświadczeń o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych. (załącznik nr 1).

Wnioskodawca (wielkość w poz. 9 na wniosku Wn-D oznaczona kodem 2 lub 3), który nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, przedstawia oświadczenie, w którym wskazuje, że nie jest zobowiązany do ich sporządzania (załącznik nr 3).

Beneficjentami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań finansowych są podmioty określone w ustawie o rachunkowości 2 ( załącznik nr 2). Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie do 30 kwietnia 2017 r. może skutkować wstrzymaniem wypłaty środków.

Zgodnie z przepisami 3 wnioskodawcy ubiegający się o pomoc w postaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne nie są zobowiązani do składania sprawozdania finansowego za 2016 r. ani „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego”.

Informacje prawne:

[1] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm.)

[2] art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.)

[3] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.)

Załączniki:

Data publikacji 26.04.2017
Autor: Departament ds. Rynku Pracy

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX