Szkolenia

KONFERENCJA SZKOLENIOWA W DNIACH 4 - 7 CZERWCA 2017 R. - CIECHOCINEK

Pomoc publiczna udzielana w 2017 roku. Ocena sytuacji ekonomicznej dla różnych podmiotów. Kontrole w 2017 roku w przedsiębiorstwach korzystających z pomocy publicznej i de minimis. Zmiany w podatkach dochodowych, podatku VAT i kontroli podatkowej w 2017 roku. Kodeks Karny Skarbowy. Zmiany w administracji Skarbowej i Kontroli. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. ZFRON w pytaniach i odpowiedziach.

Adresaci:

Szkolenie adresowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych (księgowych), właścicieli firm, pracowników kadr,  osób zajmujących się pozyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz wszystkich, którzy pragną poznać zmiany w ujęciu praktycznym oraz usystematyzować swoją wiedzę z zakresu podatków, kontroli podatkowej  i księgowości.

4 - 7 czerwca 2017 roku

 
CIECHOCINEK, ul. Warzelniana 12

Program szkolenia (Oferta szkolenia)»»

KARTA ZGŁOSZENIA»»

Panel pierwszy:

Pomoc publiczna udzielana w 2017 roku. Ocena sytuacji ekonomicznej dla różnych podmiotów. Kontrole w 2017 roku w przedsiębiorstwach korzystających z pomocy publicznej i de minimis. Zmiany w podatkach dochodowych, podatku VAT i kontroli podatkowej w 2017 roku. Kodeks Karny Skarbowy. Zmiany w administracji Skarbowej i Kontroli.

Wykładowcy:

dr Paweł Łukaszewicz, wieloletni wykładowca, autor 8  książek, autor licznych raportów, opinii, recenzji, artykułów, odwołań, skarg do WSA kasacji do NSA.  Pełnił stanowiska kierownicze w jednostkach a w szczególności o statusie zpch, przez wiele lat uczestniczył w rozprawach sądowych w charakterze biegłego. Realizuje wykłady na studiach z doradztwa podatkowego, stale współpracuje z kancelariami podatkowymi i biegłymi rewidentami.

dr Mieszko Łukaszewicz, doradca podatkowy (nr 12800) doktor nauk prawnych, mgr prawa i arabistyki, wykładowca akademicki (adiunkt). Autor publikacji dotyczących prawa podatkowego państw arabskich i międzynarodowego prawa podatkowego. Realizuje wykłady dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i innych organizacji. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w prawie podatkowym międzynarodowym oraz zagadnieniami związanymi z cenami transferowymi. Zajmuje się sporządzaniem wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych w sprawach podatkowych, wydaje opinie podatkowe, prowadzi audyty podatkowe w spółkach, reprezentuje podmioty przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, na bieżąco opracowuje dokumentacje cen transferowych. Włada biegle językami: angielskim, rosyjskim i arabskim.

Pierwszy dzień szkolenia (poniedziałek) – wykład: dr Paweł Łukaszewicz

Program szkolenia:

  I.    Ocena sytuacji ekonomicznej.

 1. Przedsiębiorstw powiązanych,
 2. Przedsiębiorstw samodzielnych,
 • Sytuacje ekonomiczna spółek kapitałowych,
 • Spółek osobowych i cywilnych, przedsiębiorstw osób fizycznych, spółdzielni,
 • Sytuacje ekonomiczna małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw,
II.   Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa).
 1. Kluczowe dane finansowe do oceny sytuacji finansowej,

III. Sposób obliczania struktury zatrudnienia i wskaźnika ZON – zwolnienie z podatku od nieruchomości.

 • ZON – stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych niewidomych, psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo (z+u ),
 • ZOG– stan zatrudnienia ogółem sprawnych i niepełnosprawnych pracowników - wyłączenia ze stanów zatrudnienia,
  IV. Sposób obliczania struktury zatrudnienia i wskaźnika ZON – uprawnienie (30%) do wystawiania ulgi.
 • ZON(z+us)–stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności us,
 • ZOG – stan zatrudnienia ogółem sprawnych i niepełnosprawnych pracowników - wyłączenia ze stanów zatrudnienia,
V.   Kwota ulgi (od 01.01.2017) – Składniki wzoru oraz informacja INF-U, INF-1-u.
 • Pk — przychód ze sprzedaży własnych usług (bez handlu) lub produkcji sprzedającego, zrealizowanych przez niego w danym miesiącu na rzecz nabywcy,
 • Po — przychód ogółem ze sprzedaży własnych usług (bez handlu) lub produkcji sprzedającego, zrealizowanych przez niego w danym miesiącu,
 • Nw – najniższe wynagrodzenie,
 • ZONzu – zatrudnienie osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • ZON — zatrudnienie niepełnosprawnych pracowników,
 • ZOG — stan zatrudnienia ogółem, - wyłączenia ze stanów zatrudnienia,
 • Pzn – kwota netto uiszczona za zakup, – dane z okresu, do którego zaliczono przychód Pk,
 • Przychody ze sprzedaży czy rachunkowe? czy podatkowe? – zasada wydzielenia kont analitycznych,
 VI.  Kontrole w 2017r w przedsiębiorstwach korzystających z pomocy publicznej i de minimis. 
 1. Upoważnienie do przeprowadzenie kontroli,
 2. Przygotowywanie dokumentacji do kontroli,

Drugi dzień szkolenia (wtorek) – wykład: dr Mieszko  Łukaszewicz, dr Paweł Łukaszewicz

VII. Zmiany w podatkach dochodowych (PIT i CIT) w 2017r.
 1. Koszty uzyskania przychodów a zapłata gotówką,
 2. Nowa definicja dochodów osiąganych na terytorium Polski a zapłata podatku za granicą i przez obcokrajowca, Obniżona stawka CIT – 15%,
 3. Aport z agio, Wymiana udziałów,
 4. Nowa definicja rzeczywistego właściciela (korzyści),
 5. Nowe zasady opodatkowania Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych,
 6. Kwota wolna od podatku w PIT,
 7. Koszty autorskie w PIT,
 8. Pozostałe zmiany,
VIII. Zmiany w podatku VAT w 2017r.
 1. Rejestracja podatnika VAT i jego wykreślenie, w tym w transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
 2. Zwrot podatku VAT,
 3. Doprecyzowanie zwolnienia w zakresie usługi ubezpieczeniowej i usług z nią związanych,
 4. Nowy limit dla zwolnienia podatkowego,
 5. Deklaracja kwartalne,
 6. Odliczenie VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,
 7. Odwrotne obciążenie,
 8. Dodatkowe zobowiązania („sankcje”) w VAT,
 9. Pozostałe zmiany,

IX.  Kodeks Karny Skarbowy.

X.   Klauzula o unikaniu podwójnego opodatkowania z Ordynacji podatkowej – zagrożenia dla podatników.

XI.  Nowe Dokumentacje Cen Transferowych.

XII.  Progi i limity
 1. Rodzaje dokumentacji i załączników
XIII. Zmiany w Administracji Skarbowej i Kontroli.
 1. Służba Celno- Skarbowa,
 2. Kontrola Celno- Skarbowa,
 3. Urzędowe sprawdzenie,
 4. Inne szczególne uprawnienia

XIV. Kalkulator (Aplikacja) do obliczeń kwoty ulgi.

Panel drugi:

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
ZFRON W PYTANIACH i ODPOWIEDZIACH.

Wykładowcy:

EWA BROŻYNA, wspólnik ONLEX BB S.C. Ekspert w zakresie postępowań administracyjnych, doświadczony wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Były dyrektor Ośrodka Szkoleń KIG-R i były naczelnik Wydziału Legislacji i Stosowania Prawa w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

R.pr. ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik ONLEX BB S.C., radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, prowadzi ONLEX Kancelarię Radcy Prawnego, reprezentującą zpchy i byłe zpchy w licznych postępowaniach sądowych, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS - ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Wykładowczynie uczestniczyły w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Trzeci dzień szkolenia (środa) – wykład: Ewa Brożyna, Anna Pałecka-Błaszczyk

Program szkolenia:

I.  DOFINANSOWANIE do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 

 1. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i traktowane na równi z nimi, art. 2 ustawy o rehabilitacji, wliczanie, umowy o pracę.
 2. Spełnienie warunków uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 3. Wydłużenie wieku emerytalnego – brak orzeczenia – a możliwość uzyskiwania SOD.
 4. Koszty płacy (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych), ze szczególnym uwzględnieniem terminowości opłacania; daleko idące skutki opóźnień w opłacaniu kosztów płacy.
 5. Procedury kontrolne i administracyjne a wstrzymanie dofinansowania do wynagrodzeń.
 6. Wpłaty na PFRON związane z gospodarowaniem środkami ZFRON, a wstrzymanie dofinansowania do wynagrodzeń.

II.  INNE SPRAWY związane z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

 1. Sprawozdawczość do PFRON.
 2. Nowy sposób ustalania stanu zatrudnienia do dofinansowania na gruncie przepisów unijnych – od sierpnia 2016 r.
 3. Sposób wykazywania zatrudnienia do efektu zachęty w przypadku przedsiębiorstw powiązanych – NOWE stanowisko PFRON od stycznia 2017 r. i skutki wstecz
 4. NOWE stanowisko w zakresie przedsiębiorstw powiązanych,
 5. Korekty dofinansowania za okresy wsteczne – okresy przerwy poniżej i powyżej 3 miesięcy,
 6. Rozporządzenie w sprawie zakresu informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis i pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – KIEDY NOWY DRUK INFORMACJI INF-OPP.

III. NAJNOWSZE ZMIANY ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych związane z SOD

 1. Zmiany dotyczące daty uzyskania środków z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i najnowsze orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego – UCHWAŁA w składzie 7 Sędziów NSA.
 2. Sytuacje wyłączające konieczność ustalania efektu zachęty.
 3. Najpierw wypłata wynagrodzeń, a później wniosek o SOD, co z przekazami pocztowymi.
 4. Możliwość rozkładania na raty, odraczania terminu płatności zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikających z dofinansowania do wynagrodzeń – odsetki i kwota główna.

IV. ZFRON W PYTANIACH i ODPOWIEDZIACH

 1. Kto poza inspektorami urzędów skarbowych ma prawo sprawdzać zasadność decyzji/ustaleń komisji rehabilitacyjnej, które przyjmują stosowne wnioski i rozdzielają środki z zfron?
 2. Jakie prerogatywy w zakresie kontroli zfron ma Prezes PFRON?
 3. Który wydatek z zfron jest przysporzeniem korzyści dla pracodawcy – dysponenta zfron?
 4. Czy decyzję Prezesa PFRON może podważyć/zmienić minister pracy, a tą z kolei Sąd Administracyjny?
 5. Czy na etapie tworzenia czy też realizowania IPR jest możliwe uzyskanie stanowiska od ww. instytucji czy konkretne działanie i jego realizacja są zasadne (celowe, oszczędne, optymalnie dobrane i zmniejsza ograniczenia zawodowe) i czy jest czy też będzie/może być przysporzeniem dla pracodawcy?
 6. A jeśli tak, to kto, jak i w jakiej formie może wystąpić do tych instytucji o stosowną opinię i czy ona będzie wiążąca dla kontrolerów skarbowych?
 7. Kontrowersje w zakresie wydatków z zfron.

V.  ZFRON w orzecznictwie sądów administracyjnych.

 1. Termin odprowadzania środków na rachunek.
 2. Samochody z IPR.
 3. Termin do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis.

Harmonogram spotkania:

4 czerwca 2017 (niedziela)

15.00 – 18.00 – zakwaterowanie
19.00 – Kolacja

5 czerwca 2017 (poniedziałek)

  8.00 –   8.45 – śniadanie
  9.00 – 14.00 – wykład (panel pierwszy)
14.15 – 15.00 – obiad
15.15 – 18.30 – czas wolny
19.00 – Kolacja uroczysta

– podczas przerw będzie serwowana kawa, herbatka, ciasteczka i napoje

6 czerwca 2017 (wtorek)

 8.00 –   8.45 – śniadanie
  9.00 – 14.00 – wykład (panel pierwszy)
14.15 – 15.00 – obiad
15.15 – 18.30 – czas wolny
19.00 – kolacja

– podczas przerw będzie serwowana kawa, herbatka, ciasteczka i napoje

7 czerwca 2017 (środa)

 8.00 –   9.00 – śniadanie
 9.00 – 14.00 –  wykład (panel drugi)
14.15 – 15.00 – obiad
15.30 – podsumowanie i zakończenie spotkania

W czasie wolnym zapraszamy do skorzystania z dobrodziejstw klimatu i możliwości jakie stwarza to piękne miejsce - zabiegów fizykoterapii , SPA , skorzystania z basenu solankowego, jacuzzi, zespołu saun, lakonium, tężni solankowej, sali fitness, jak również do zwiedzenia uzdrowiska.

KOSZT SZKOLENIA:

     2 050,00 zł + 23% VAT (2 521,50 zł)– dla jednej osoby,
po 1 950,00 zł + 23% VAT (2 398,50 zł)– dla dwóch lub więcej osób z firmy.

Numer konta: „ONLEX BB” Spółka cywilna,
ING Bank Śląski S.A. 23 1050 1054 1000 0090 7669 8381

KOSZT SZKOLENIA OBEJMUJE:

Wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, indywidualne konsultacje, pełne wyżywienie, serwis kawowy w trakcie zajęć, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych (TV/Radio, pełny węzeł sanitarny) (pokój jednoosobowy za dopłatą), kolacja uroczysta z DJ, wstęp do strefy Saltarias SPA (basen solankowy, jacuzzi, zespołu saun, lakonium, tężnia solankowa) oraz sali fitness.

DODATKOWE INFORMACJE
Ewa Kłosińska-Trzcińska
tel.: 22 370 29 72; 501 368 420
fax: 22 370 29 74
e-mail: kontakt@onlex.pl
Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX