Aktualności

ANKIETA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Stosownie do art. 28 ustawy z dnia z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2017r., poz. 524) postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności jednostek poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w art. 5 (w przypadku przedsiębiorców otrzymujących pomoc publiczną – w zakresie legalności i gospodarności).

      Przygotowanie kontroli obejmuje w szczególności opracowanie programu kontroli lub tematyki kontroli, w których uwzględnia się wyniki wcześniejszych kontroli, wyniki badań analitycznych określonych problemów oraz skarg i wniosków, opinie naukowe i specjalistyczne oraz informacje i dane pochodzące od różnych podmiotów.

Wedle art.  29 ust. 1 pkt 2 lit. f ww. ustawy, dla realizacji celu kontroli upoważnieni przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli mają prawo do zasięgania w związku z przygotowywaną lub przeprowadzaną kontrolą informacji oraz żądania dokumentów od jednostek niekontrolowanych, a także żądania wyjaśnień od pracowników tych jednostek.

Dlatego też Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – jak wyraźnie wynika  z treści listu – zwraca się z prośbą do pracodawców o udzielenie informacji. Kwestionariusz jest kierowany do pracodawców, którzy wedle baz danych PFRON w latach 2014-2016 otrzymali dofinansowanie do więcej niż jednego pracownika. Pytania dotyczą w szczególności największych trudności w korzystaniu przez pracodawcę z dofinansowania, wpływu zmian przepisów na działalność pracodawców, kontroli z PFRON, ewentualnych przykładów nieprawidłowości oraz konieczności wprowadzenia zmian do ustawy o rehabilitacji.

https://zapytania.nik.gov.pl/pfron

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX