Szkolenia

Akcja „Bilans” 2017 rok. Projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Firma „ONLEX BB” Spółka cywilna Anna Pałecka-Błaszczyk i Ewa Brożyna serdecznie zapraszają na 4 dniowe seminarium szkoleniowe składające się z dwóch paneli tematycznych:

KARTA ZGŁOSZENIA»»

które odbędzie się w dniach:

7 - 11 stycznia 2018 rok

 
ZAKOPANE
ul. Wierchowa 2
MAPKA DOJAZDOWA
 

Szkolenie adresowane jest do osób sporządzających sprawozdania finansowe, zeznania podatkowe podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) za 2016 r., pracowników księgowości, pracowników kadr,  osób zajmujących się pozyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz wszystkich osób zainteresowanych zmianami w prawie, w tym pracodawców.

Szkolenie ma na celu: przygotowanie do sporządzenia „bilansu za 2017 r.”, poprawną  klasyfikację jednostek wynikająca z ustawy o rachunkowości, rozporządzenia KE 651/2014, rozporządzenia KE 1407/2013 (de minimis), ustawy o pomocy publicznej,  zapoznanie słuchaczy z metodologią oceny sytuacji ekonomicznej według danych ze sprawozdania finansowego za 2017 r. przy wnioskowaniu o „SOD”, a w niektórych sytuacjach przy wnioskowaniu o pomoc de minimis. Wykłady obejmą również najważniejsze zagadnienia zmian w ustawach podatku dochodowego CIT/PIT obowiązujących od 2018 r.

Program szkolenia:

PANEL PIERWSZYwykład Anna Pałecka-Błaszczyk i Ewa Brożyna (poniedziałek)

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowy formularz informacji INF-OPP – omówienie krok po kroku. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – wyjaśnienie wątpliwości.Nowe legitymacje o stopniu niepełnosprawności. Projekty nowych rozporządzeń. 

I.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw – z 29 września 2017 r.

 1. Nowy sposób wliczania do wskaźnika zatrudnienia w sytuacji przedkładania kolejnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 2. Zmiany w zakresie udzielania ulg we wpłatach na PFRON:
a) Stopniowe zwiększanie wskaźnika uprawniającego do wystawiania ulg,
b) Nowe obowiązki sprzedającego,
c) Oświadczenie kontrahenta,
d) Nowy sposób obliczania kwoty obniżenia,
e) Przepisy przejściowe.
 1. Warunek uzyskania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.
 2. Rewolucyjne zmiana w zakresie postępowań prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego na podstawie ustawy o rehabilitacji:
a) Rodzaje spraw,
b) Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zamiast odwołania do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
c) Procedura sądowoadministracyjna,
d) Przepisy przejściowe.
 1. Uzyskiwanie dofinansowania bez ustalania efektu zachęty – wprowadzenie definicji „stania się osobą niepełnosprawną”.
 2. Inne zmiany: warsztaty terapii zajęciowej, powoływanie Prezesa Zarządu PFRON.
 3. Daty wejścia w życie zmian.

II. Nowy formularz informacji INF-OPP.

 1. Omówienie formularza krok po kroku.2)   Korekty za okresy wsteczne.

III. Wyjaśnienie najważniejszych problemów związanych z DOFINANSOWANIEM do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

 1. Sposób wykazywania efektu zachęty w kontekście przedsiębiorstw powiązanych – zmiany od 1 stycznia 2017 r.
 2. Terminowość opłacenia kosztów płacy (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) – koszty płacy od wszystkich pracowników czy od pracowników niepełnosprawnych, sposób dokumentowania.
 3. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności a możliwość korzystania z dofinansowania.
 4. Możliwość rozkładania na raty, odraczania terminu płatności zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikających z dofinansowania do wynagrodzeń – odsetki i kwota główna.
 5. Powrót do starego wieku emerytalnego a pobierania dofinansowania do wynagrodzeń.
 6. Orzecznictwo WSA dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń – WAŻNE.

IV. NOWE LEGITYMACJE o stopniu niepełnosprawności.

 1. Co z ważnością starych legitymacji?

V. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

VI. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.

VII. ZFRON W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. 

Prosimy o przesyłanie wraz ze zgłoszeniem pytań i wątpliwości dotyczących ZFRON, które zostaną omówione na szkoleniu.

WYKŁADOWCY:

EWA BROŻYNA, wspólnik ONLEX BB, konsultant i doradca w dużej Spółce - zakładzie pracy chronionej. Ekspert w zakresie postępowań administracyjnych, doświadczony wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Były dyrektor Ośrodka Szkoleń KIG-R i były naczelnik Wydziału Legislacji i Stosowania Prawa w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik ONLEX BB, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS - ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Wykładowczynie uczestniczyły w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

PANEL DRUGIwykład dr Paweł Łukaszewicz (wtorek-środa)

Akcja „Bilans” 2017 rok. Klasyfikacja jednostek  od 2018 roku.Ocena sytuacji ekonomicznej dla potrzeb pomocy publicznej wg sprawozdania finansowego za 2017 rok.Obowiązki podatników w zakresie dokumentacji cen transferowych w 2018 roku. Zmiany w ustawach podatkowych CIT/PIT od 2018 roku.

I.   Akcja „Bilans” za 2017 r.

 1. Aktywa:
a) Aktywa trwałe i obrotowe,
b) Rozliczenia międzyokresowe,
c) Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy.
 1. Pasywa – Kapitały własne.
 2. Kapitały – Kapitały obce:
a) Rezerwy na zobowiązania,
b) Zobowiązania długoterminowe,
c) Zobowiązania krótkoterminowe,
d) Rozliczenia międzyokresowe,
- wycena aktywów i pasywów,
 1. Układ i treść rachunku zysków i strat.
 2. Układ i treść wprowadzenia do sprawozdania finansowego i dodatkowych informacji i objaśnień.
 3. Układ i treść sprawozdania z działalności.
 4. Harmonogram czynności związanych ze sprawozdaniem finansowym za 2017 r.

II. Klasyfikacja jednostek od 2018r.

 1. Jednostki powiązane w bilansie i rachunku zysków i strat.
 2. Strony powiązane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.
 3. Mała, duża grupa kapitałowa w bilansie i rachunku zysków i strat.
 4. Jednostki małe w sprawozdaniu finansowym.
 5. Jedno przedsiębiorstwo w rozporządzeniu nr 1407/2013 KE o pomocy de minimis od 01.01.2018r.
 6. Jednostki powiązane, partnerskie, niezależne w rozporządzeniu nr 651/2014 KE od 01.01.2018r.

III. Ocena sytuacji ekonomicznej dla potrzeb pomocy publicznej wg sprawozdania finansowego za 2017 r.

 1. Utrata subskrybowanego kapitału, wskaźnik „EBIDA”, księgowa utrata kapitału, ocena sytuacji ekonomicznej innych (dużych) przedsiębiorstw,
 2. Utrata subskrybowanego kapitału, wskaźnik „EBIDA”, księgowa utrata kapitału, ocena sytuacji ekonomicznej innych (dużych) przedsiębiorstw w sytuacji powiązań z innymi jednostkami.
 3. Ocena sytuacji ekonomicznej dla spółdzielni, ocena sytuacji ekonomicznej dla przedsiębiorstw niesporządzających bilansu.

IV. Nowa klasyfikacja środków trwałych (KŚT) obowiązująca od 2018 r.

 1. Zmiana planów kont w grupach  KŚT środków trwałych, zmiany  do kart inwentarzowych a w tym kody grup, podgrup.

V.  Nowa dokumentacja cen transferowych  (DCT) w tym (CIT-TP/PIT-TP) za 2017 r. i obowiązki podatników z tym związane w 2018 r.

 1. Obowiązek dokumentacyjny za 2017 r. Limity  kosztów, przychodów rachunkowych. Zdarzenia jednego rodzaju (wyjaśnienie MF z dnia 01.09.2017). Progi istotności.
 2. Oświadczenie i uproszczone sprawozdanie składane do US (wzory). Opis danych finansowych (element DCT) po zatwierdzeniu „bilansu”. Obowiązek kontynuacji DCT w następnym roku podatkowym. Żądanie organów kontrolnych do przedłożenia DCT (bez względu na limity).

VI.  Zmiany w podatkach dochodowych od 2018 r. wybrane zagadnienia.

 1. Uwaga : Zagadnienie będzie opisane szczegółowo po ukazaniu się zmian w DZ.U.

VII.Oprogramowanie do kompleksowego rozliczania ulg dla kontrahentów od 01.01.2017 r.  

WYKŁADOWCA:

dr PAWEŁ ŁUKASZEWICZ, wieloletni wykładowca, autor, licznych raportów, opinii, recenzji, artykułów, odwołań, skarg do WSA. Pełnił stanowiska kierownicze w jednostkach, a w szczególności o statusie zpch, przez wiele lat uczestniczył w rozprawach sądowych w charakterze biegłego. Realizuje wykłady na studiach z doradztwa podatkowego, stale współpracuje z kancelariami podatkowymi
i biegłymi rewidentami.

UWAGA!   Uczestnicy szkolenia do końca lutego 2018 r. będą mieli możliwość zadawania pytań dotyczących tematyki szkolenia.
 

Harmonogram spotkania:

7 stycznia 2018 (niedziela) – przyjazd

15.00 – 18.00 – zakwaterowanie
18.30 –  kolacja

8 stycznia 2018 (poniedziałek)

  8.00 –   8.45 – śniadanie
  9.00 – 13.00 – wykład – panel pierwszy
13.15 – 13.45 – obiad
14.00 – 17.00 – wykład – panel pierwszy
18.00 – uroczysta kolacja (Karczma)
– podczas przerw będzie serwowana kawa, herbatka, ciasteczka i napoje

9 stycznia 2018 (wtorek)

  8.00 –   8.45 – śniadanie
  9.00 – 14.00 – wykład – panel drugi
14.15 – 15.00 – obiad
15.30 – kulig z ogniskiem i pieczonymi kiełbaskami zakończony kolacją
– podczas przerw będzie serwowana kawa, herbatka, ciasteczka i napoje

10 stycznia 2018 (środa)

  8.00 –   8.45 – śniadanie
  9.00 – 14.00 – wykład – panel trzeci
14.15 – 15.00 – obiad
15.00 – 17.00 – czas wolny (możliwość korzystania z Aqua Parku, zabiegów, spaceru)
18.00 – kolacja
– podczas przerw będzie serwowana kawa, herbatka, ciasteczka i napoje

11 stycznia 2017 (czwartek)

8.00 –   9.00 – śniadanie
9.30 – podsumowanie i zakończenie spotkania

Cena szkolenia:  2 250,00 zł netto (2 767,50 zł brutto) od jednej osoby
po 2 150, 00 zł + 23% VAT (2 644, 50 zł) – dla dwóch lub więcej osób z firmy

Koszt szkolenia obejmuje:
Wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, indywidualne konsultacje, pełne wyżywienie, serwis kawowy w trakcie zajęć, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych (TV/Radio, pełny węzeł sanitarny), kolacja uroczysta, udział w kuligu z ogniskiem, korzystanie z atrakcji wodnych w AQUA PARKU tj. basenów, zjeżdżalni, jacuzzi i „dzikiej rzeki” oraz bezpłatny parking

DODATKOWE INFORMACJE
Ewa Kłosińska-Trzcińska
tel:  22 370 29 72;
fax: 22 370 29 74
E-mail: kontakt@onlex.pl


Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX