Szkolenia

WYPEŁNIANIE NOWYCH DRUKÓW DEK I INF

WYPEŁNIANIE NOWYCH DRUKÓW DEK I INF. ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWOŚCI UDZIELANIA ULG WE WPŁATACH NA PFRON DLA KONTRAHENTÓW. ZMIANY W UDZIELANIU POMOCY W POSTACI DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ – USTAWA O REHABILITACJI I GBER

KARTA ZGŁOSZENIA»»

Znowelizowane przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych znacznie zawęziły krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania kontrahentom informacji o wysokości ulg we wpłatach na PFRON. Wprowadziły także możliwość kontroli pracodawców w zakresie prawidłowości stosowania przepisów  art. 22 ustawy o rehabilitacji - tj. zasady udzielania oraz korzystania z ulg we wpłatach. Nowe uprawnienia kontrolne przysługują Prezesowi PFRON, a kontrole mogą być przeprowadzane zarówno u pracodawcy udzielającego ulg, jak i w podmiotach które z tych ulg korzystają. W tej sytuacji istotne są odpowiedzi na następujące pytania: Kto jest uprawniony do udzielenia ulgi? Jak prawidłowo wyliczyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych i obliczyć wysokość ulgi? Jak przygotować się do kontroli PFRON?

Na szkoleniu zostaną omówione sposoby ustalania stanów i wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych jak i kwestie wypełniania nowych druków INF i DEK, które pracodawcy będą zobowiązani co miesiąc składać do PFRON, a których nowe wzory pojawią się już wkrótce co spowoduje konieczność dokonywania na nich korekt za okresy wsteczne. 

Dodatkowo na szkoleniu zostaną omówione zmiany projektu rozporządzenia unijnego w sprawie GBER oraz informacja o wysokości dofinansowań w 2014 roku 

Doświadczone wykładowczynie Ewa Brożyna i radca prawny Anna Pałecka-Błaszczyk przedstawią Państwu zróżnicowane sytuacje praktyczne, oparte między innymi o przykłady spraw, które prowadziły w praktyce przed organami administracyjnymi I i II instancji oraz sądami.

Na szkolenie zapraszany wszystkich pracodawców jak również osoby zainteresowane, zatrudniających osoby niepełnosprawne, którzy mają  status zpch jak również działają na tzw. otwartym rynku, lub utracili go, a posiadają zachowany ZFRON.

WYKŁADOWCY:

EWA BROŻYNA, wspólnik ONLEX BB, konsultant i doradca w dużej Spółce - zakładzie pracy chronionej. Ekspert w zakresie postępowań administracyjnych, doświadczony wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Były dyrektor Ośrodka Szkoleń KIG-R i były naczelnik Wydziału Legislacji i Stosowania Prawa w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik ONLEX BB, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS - ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Wykładowczynie uczestniczyły w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Program szkolenia:

I. UDZIELANIE KONTRAHENTOM ULG WE WPŁATACH NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – CERTYFIKACJA WYSTAWIANIA ULG

1) Podmiot uprawniony do udzielania ulg:

a) czy trzeba mieć status zakładu pracy chronionej?
b) stan zatrudnienia,
c) wymagany wskaźnik zatrudnienia osób ze szczególnymi schorzeniami,
d) katalog szczególnych schorzeń.

2) Kontrahent – czyli kto jest zainteresowany ulgą.
3) Czy zawsze i każdemu musimy wystawić ulgę?
4) Zakres przedmiotowy ulgi – własna produkcja i własne usługi z wyłączeniem handlu, przykłady   usług:

a) usługi świadczone przez pracowników własnych, zleceniobiorców, podwykonawców,pracowników agencji pracy tymczasowej,
b) usługi kompleksowe.

5) Sposób obliczania kwoty ulgi.
6) Warunki wystawienia ulgi:

a) terminowe opłacenie należności – ostatni dzień terminu przypadający w sobotę, niedzielę lub święta,
b) skutki częściowego opłacenie faktury,
c) co oznacza niezwłoczne wystawienie ulgi,
d) czy można wystawiać ulgi za okresy wsteczne,
e) czy należy korygować wystawiane informacje,
f) zachowanie terminowości a korekta faktury, umowa,
g) zobowiązanie do utrzymywania wskaźnika ulgi,

7) Odpowiedzialność sprzedającego i kontrahenta.
8) Kontrole PFRON:

a) podmiotowy zakres kontroli,
b) przedmiotowy zakres kontroli, w tym zakres czasowy,
c) przedawnienie wpłat na PFRON.

9) Obowiązek kontrahenta składania nowej deklaracji DEK-I-u.

II. SPOSOBY USTALANIA STANÓW I WSKAŹNIKÓW ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPARWNYCH ZE SZCZEGÓLNYMI SCHORZENIAMI NA PODSTAWIE RÓŻNYCH PRZEPISÓW USTAWY (ART. 2A, 21, 22, 26A, 28, 31) I WYPEŁNIANIE NOWYCH DRUKÓW DEK i INF

1) Wliczanie do stanu zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego – art. 2a ustawy o rehabilitacji:

a) stan prawny do 31 grudnia 2010 r.,
b) stan prawny od 1 stycznia 2011 r.

2) Ustalanie stanu zatrudnienia ogółem i wskaźników zatrudnienia – art. 2 pkt 6 ustawy o rehabilitacji wraz ze sposobem dokumentowania:

a) stan zatrudnienia ogółem – sposób ustalania – art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji,
b) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
c) dokumentowanie – kiedy orzeczenie, a kiedy zaświadczenie.

3) Katalog szczególnych schorzeń na potrzeby art.  21 ustawy o rehabilitacji.
4) Katalog szczególnych schorzeń na potrzeby art.  22 ustawy o rehabilitacji.
5) Katalog szczególnych schorzeń na potrzeby art.  26a ustawy o rehabilitacji.
6) Katalog szczególnych schorzeń na potrzeby art.  28 i 31 ustawy o rehabilitacji:

a) Warunki uzyskania i procedura zwolnienia z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych.

7) NOWE DRUKI deklaracji i informacji składanych do PFRON:

a) omówienie sposobu wypełniania deklaracji DEK-II-a, DEK-R, DEK-W, DEK-Z, zakres czasowy korekt;
b) omówienie sposobu wypełniania deklaracji INF-1, INF-R, zakres czasowy korekt.

8) Pytania i odpowiedzi.

III. ZMIANY W UDZIELANIU POMOCY W POSTACI DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ - GBER

1) Zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadzone zmianą Kodeksu pracy – zmiana sposobu ustalania stanu zatrudnienia.
2) Planowane zmiany rozporządzenia unijnego.
3) Planowane zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
4) Nowe stanowisko dotyczące efektu zachęty.

Terminy i miejsca szkoleń:

4 września 2013 r. – WARSZAWA
Golden Floor - Millennium Plaza
Al. Jerozolimskie 123A
MAPKA DOJAZDOWA

5 września 2013 r.– SOSNOWIEC
Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA
ul. Legionów 10
MAPKA DOJAZDOWA

6 września 2013 r. – TARNÓW
HOTEL TARNOVIA S.A.
ul. Kościuszki 10
MAPKA DOJAZDOWA

10 września 2013 r. – POZNAŃ
Hotel TOPAZ
ul. Przemysłowa 34A
MAPKA DOJAZDOWA

11 września 2013 r. – WROCŁAW
Hotel EUROPEUM
ul. Kazimierza Wielkiego 27a
MAPKA DOJAZDOWA

16 września 2013 r. – ŁÓDŹ
Golden Floor University Business Park
ul. Wólczańska 178
MAPKA DOJAZDOWA

17 września 2013 r. - GDAŃSK
NOVOTEL GDAŃSK CENTRUM
ul. Pszenna 1
MAPKA DOJAZDOWA

23 września 2013 r. - TORUŃ
Restauracja FORTE CLUB
ul. Polna 8M
MAPKA DOJAZDOWA

1 października  2013 r. – BYDGOSZCZ
Hotel BRDA
ul. Dworcowa 94
MAPKA DOJAZDOWA

7 października 2013 r. – RZESZÓW
GALAKTYKA Restauracja
ul. Kozienia 3
MAPKA DOJAZDOWA

SZKOLENIA odbędą się w godzinach: 10.00 – 16.00.

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników szkolenia
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.00 - szkolenie
13.00 - 13.45 - obiad
13.45 - 15.30 - szkolenie
15.30 - 16.00 - pytania uczestników

KOSZT SZKOLENIA:

     400 zł + 23% VAT (492,00 zł)– dla jednej osoby,
po 390 zł + 23% VAT (479,70  zł)– dla dwóch lub więcej osób z firmy.

Numer konta: „ONLEX BB” Spółka cywilna,
ING Bank Śląski S.A. 23 1050 1054 1000 0090 7669 8381

KOSZT SZKOLENIA OBEJMUJE: — wykład, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, serwis kawowy, lunch.

DODATKOWE INFORMACJE
Ewa Kłosińska-Trzcińska
tel.: 22 425 22 64; 501 368 420
fax: 22 353 93 24
e-mail: kontakt@onlex.pl

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX