Szkolenia

SPECYFIKA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK

SPECYFIKA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM JEDNOSTEK O STATUSIE ZPCH I JEDNOSTEK, KTÓRE STATUS ZPCH UTRACIŁY STATUS ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ – PORÓWNANIE SYTUACJI PRAWNEJ ZPCH I BYŁYCH ZPCH

KARTA ZGŁOSZENIA»»

KARTA ZGŁOSZENIA»»

12- 17 stycznia 2014 rok
„Polskie Tatry” S.A.
ZAKOPANE

ul. Wierchowa 2
MAPKA DOJAZDOWA
 

Cel szkolenia:

Część pierwsza seminarium:

Pierwsza część seminarium poświęcona problematyce przygotowania bilansu handlowego i podatkowego za 2013 rok oraz omówieniu ogólnych zasad sporządzania sprawozdań finansowych. Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2013 r. wymaga precyzji
i zachowania zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Prawidłowość i sposób dokonania bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej ma niewątpliwy wpływ także na ocenę sytuacji ekonomicznej jednostek, które uzyskują dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Część druga seminarium:

Druga część seminarium rozpocznie się prezentacją nt. Optymalizacja kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, którą przedstawi Państwu pan Waldemar Piotr Tylicki.

Dalsza część spotkania pozwoli Państwu zdobyć wiedzę na temat zmian w ustawie o rehabilitacji po 01.01.2014 r. , czy warto dalej posiadać status zakładu pracy chronionej. Nowe zasady funkcjonowania zpch. Omówienie projektu rozporządzenia KE dot. niepełnosprawnych na lata  2014 – 2020. Również przedstawimy jak racjonalnie zagospodarować środki ZFRON z korzyścią dla firmy jak i dla pracowników niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Nasze szkolenie i oferta indywidualna pozwolą Państwu poczynić przygotowania do nadchodzących zmian.

Adresat:

Szkolenie adresowane jest do kadry sporządzającej bilans i inne elementy sprawozdania finansowego oraz sporządzającej zeznanie podatkowe podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) za 2011 r. jak i wszystkie osoby zainteresowane zmianami w ustawie.

WYKŁADOWCY:

Dr PAWEŁ ŁUKASZEWICZ, wieloletni wykładowca dla zpch i otwartego rynku pracy, autor 8 książek w zakresie funkcjonowania, zpch, autor licznych raportów, opinii, recenzji oraz artykułów. (Dyr. Finansowy- Gł. Księgowy, biegły). W drugim półroczu 2011 i w 2012 skutecznie zastosował metodologie obliczenia sytuacji ekonomicznej .

EWA BROŻYNA, konsultant i doradca w dużej Spółce - zakładzie pracy chronionej. Ekspert w zakresie postępowań administracyjnych, doświadczony wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Były dyrektor Ośrodka Szkoleń KIG-R i były naczelnik Wydziału Legislacji i Stosowania Prawa w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS - ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Wykładowczynie uczestniczyły w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Oferta szkolenia»»

 

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX