Opinie i opracowania

Fundusze Europejskie - praktyczne wskazówki dla przedsiębiorcy oraz perspektywa finansowa w 2012 roku.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 18 grudnia 2011 r. złożono 204,6 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne 85%, jak i środki krajowe 15%) 446,4 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 64 316 umów o dofinansowanie na kwotę 278,3 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 192,5 mld zł, co stanowi 71,6 proc. alokacji na lata 2007-2013. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatności wyniosła 117,6 mld zł, a w części dofinansowania UE 84,3 mld zł.

Poziom wykorzystania środków (wg wartości podpisanych umów o dofinansowanie) - stan w % na 30.09.2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - 64,9% REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE - 73,7%

Ubieganie się o wsparcie z funduszy UE jest procesem trudnym, często wymaga czasu i znacznych własnych środków finansowych. Jednocześnie zainteresowanie przedsiębiorców pomocą publiczną dostępną w ramach tych funduszy znacznie przekracza dostępne środki.

Proces aplikowania o środki unijne oraz ich wydatkowania wymaga spełnienia wielu warunków oraz przestrzegania restrykcyjnych zasad, które niejednokrotnie okazują się barierą trudną do pokonania. W związku z tym warto, przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, ocenić rzeczywiste szanse, oszacować koszty.

Rozpoczynając działania, których efektem ma być otrzymanie dotacji unijnej należy zastanowić się, co zamierzamy zrobić dla rozwoju przedsiębiorczości, czyli zacząć planowanie oraz konstrukcję projektu. Należy określić potrzeby, cele, działania, budżet, grupy docelowe, itp.

Zasadniczą kwestią jest, aby projekt faktycznie odpowiadał na potrzeby i rozwiązywał problemy osób, których ma dotyczyć. Kluczowy jest: dobry pomysł oraz projekt przedsięwzięcia - pożytecznego z punktu widzenia społecznego, konkretnego i realnego do zrealizowania. Można wtedy ubiegać się o środki unijne, które są przyznawane właśnie na takie przejrzyste cele. Z projektami mogą zgłaszać się m.in. przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, organizacje pozarządowe i wiele innych.

Każdy podmiot realizujący projekt finansowany ze środków europejskich zwany jest Beneficjentem. Możliwości dofinansowania są praktycznie nieograniczone i dotyczą prawie wszystkich dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Precyzyjne określenie statusu przedsiębiorstwa może nie tylko zaoszczędzić wielu dodatkowych formalności, związanych z ubieganiem się o wsparcie, ale również umożliwić korzystanie z opcji niedostępnych dla dużych firm. W tym celu szczególnie poleca się skorzystanie z aplikacji Kwalifikator MŚP zamieszczonej na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl/.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (nr 800/2008) wielkość przedsiębiorstw definiuje się w sposób następujący:

 • mikro - zatrudnienie: poniżej 10; bilans roczny < 2 mln Euro; obrót <2 mln Euro;
 • małe - zatrudnienie: od 10 poniżej 50; obrót < 10 mln Euro; bilans: < 10 mln Euro;
 • średnie - zatrudnienie: od 50 poniżej 250; obrót: < 50 mln Euro; bilans roczny: < 43 mln Euro.

Istotnym elementem analizy możliwości ubiegania się o wsparcie powinno byd sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo nie jest wyłączone z możliwości ubiegania się o nie - na podstawie przepisów wspólnotowych lub regulacji prawa polskiego. Wsparcia w ramach pomocy publicznej nie otrzymają przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa:

 • realizujący inwestycję objętą pomocą regionalną w tzw. sektorach wyłączonych (węgiel i stal, rybołówstwo i akwakultura, budownictwo okrętowe, włókna syntetyczne, produkcja pierwotna produktów rolnych);
 • znajdujące się w okresie restrukturyzacji, przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej;
 • znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej;
 • zagrożone upadłością;
 • będące osobą fizyczną, jeżeli została ona skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: składania fałszywych zeznao, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne, związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 • niebędące osobą fizyczną, w których osoba, będąca członkiem organów zarządzających bądź wspólnikiem, została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione wyżej;
 • mające obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, która uznała pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem;
 • posiadające zaległości z tytułu należności publiczno - prawnych.

Dofinansowanie różnorodnych działań szkoleniowych w ramach funduszy europejskich możliwe jest w znacznej części poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL) - finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.

Jednym z celów strategicznych POKL jest poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce. W ramach programu są realizowane bezpłatne projekty szkoleniowe, doradcze, zmieniające, podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawodowe na rzecz osób bezrobotnych oraz pracujących, młodzieży, osób niepełnosprawnych, kobiet. Biorąc udział w projektach szkoleniowych, przedsiębiorcy, delegujący swoich pracowników na dofinansowane kursy, otrzymają przede wszystkim pomoc szkoleniową.

Rodzaje szkoleń, na jakie udzielana jest pomoc szkoleniowa:

 • szkolenia ogólne przekazują umiejętności, które można wykorzystać w innym przedsiębiorstwie,
 • szkolenia specjalistyczne przekazują umiejętności, których wykorzystanie w innym przedsiębiorstwie jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie albo w ogóle nie jest możliwe.

Z uwagi na zasięg prowadzonej działalności i planowanych działań, projekty szkoleniowe, które mają szansę na dofinansowanie w ramach POKL dzielą się na: projekty szkoleniowe realizowane w co najmniej 2 województwach - projekty ponadregionalne, - projekty szkoleniowe realizowane w ramach 1 województwa - projekty regionalne.

Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy zamierzają przeprowadzić szkolenia w związku z realizacją inwestycji, mogą ubiegać się o ich dofinansowanie w zakresie wniosku inwestycyjnego, składanego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). W ramach PO KL realizowanych jest 10 priorytetów - 9 o charakterze "tematycznym" oraz 1 dodatkowy priorytet"Pomoc techniczna", który ma na celu pomoc instytucjom zaangażowanym w realizację Programu w jego sprawnym zarządzaniu i wdrażaniu.

Komponent Centralny:

I - Zatrudnienia i integracja społeczna

II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

III - Wysoka jakość systemu oświaty

IV - Szkolnictwo wyższe i nauka

V - Dobre rządzenie Komponent Regionalny

VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich

VII - Promocja integracji społecznej

VIII - Regionalne kadry gospodarki

IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Informacje na temat realizowanych projektów, punktów doradczych i podmiotów organizujących szkolenia są dostępne na stronie internetowej: http://www.kapitalludzki.gov.pl.

Z punktu widzenia przedsiębiorców zainteresowanych szkoleniami i inwestycjami, należałoby przede wszystkim rozpatrzyć możliwości aplikowania o środki z PO KL (priorytet II, VIII) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. W ramach Priorytetu II POKL:

 1. udzielane jest wsparcie w formie szkoleń, studiów podyplomowych i doradztwa dla pracowników i przedsiębiorców z sektora MSP oraz partnerów społecznych działających na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw;
 2. wzmacniane są kompetencje z zakresu formułowania potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwach oraz zwiększona dostępność i stopień dopasowania szkoleń do wymogów przedsiębiorstw, także poprzez zastosowanie szkoleń e-learningowych i mieszanych (blended learning).

Priorytet VIII - koncentruje się m.in. na następujących kwestiach:

 1. ogólne i specjalistyczne szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w regionie, w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawy organizacji pracy, zarządzania BHP, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz elastycznych form pracy;
 2. doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw;
 3. nabycie nowych oraz podwyższanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób pracujących oraz pomoc w zakresie wyboru nowego zawodu;
 4. wsparcie tworzenia i rozwijania sieci współpracy pomiędzy gospodarką i nauką;
 5. zwiększenie kompetencji kadr przedsiębiorstw w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi oraz przechodzenia przez procesy zmian poprzez rozwój zasobów ludzkich.

Zamierzając aplikować o środki w ramach POKL należy zapoznać się przede wszystkim z dokumentem pt. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 15 grudnia 2011 r. Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdziła zmiany, które wchodzą w życie 01.01.2012r. Wszystkie istotne dokumenty można znaleźć na stronie: http://www.efs.gov.pl/.

Według ogólnych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w projektach POKL, koszty uznaje się za kwalifikowalne, jeżeli zostały faktycznie poniesione (są na nie faktury, rachunki), jako niezbędne dla realizacji projektu oraz ujęto je w zatwierdzonym budżecie projektu. Ze względu na powiązanie z zadaniami zdefiniowanymi w ramach projektu szkoleniowego, koszty kwalifikowane dzieli się na: bezpośrednie, tzn. bezpośrednio powiązane ze zdefiniowanymi zadaniami (np.: szkolenia, doradztwo, zarządzanie, ewaluacja): wymagają wyodrębnienia kosztów personelu i wskazania zadań zlecanych i są rozliczane w oparciu o faktycznie poniesione wydatki, pośrednie, które nie mogą być przyporządkowane do konkretnego zadania (np. koszty zarządu, opłaty administracyjne i eksploatacyjne, amortyzacja, materiały biurowe): mogą być rozliczane w oparciu o poniesione wydatki lub ryczałtem.

Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków, tzn. zrefundowanie wydatku dwukrotnie ze środków publicznych (unijnych lub krajowych). We wszystkich projektach dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego można zastosować cross - financing, czyli przeznaczyć do 10% otrzymanych środków na zakup lub leasing sprzętu i wyposażenia oraz dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy.

W przypadku projektów dotyczących integracji społecznej wydatki te mogą wynieść do 15%. Wszystkie przychody, które powstały w wyniku realizacji projektu, beneficjenci muszą ujawnić (odsetki na projektowym rachunku bankowym nie są przychodem projektu). Przychód powoduje zmniejszenie kolejnych płatności (transz) dla beneficjenta. Poza tym nie można uzyskać korzyści majątkowej poprzez zbycie aktywów powstałych lub zakupionych w ramach projektu wcześniej niż po 5 latach od zakończenia realizacji projektu.

Działania związane z ubieganiem się o wsparcie powinny rozpoczynać się znacznie wcześniej niż w momencie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie. Wtedy może być już za późno na odpowiednie przygotowanie planowanego przedsięwzięcia pod kątem wymagań, dotyczących wspieranych projektów. W związku z tym, największe szanse na dotacje mają przedsiębiorcy, którzy swoje przedsięwzięcia planują z odpowiednim wyprzedzeniem.

W związku z tym, że większość konkursów jest powtarzana rokrocznie lub w ciągu roku przeprowadza się kilka naborów w ramach jednego działania, warto byłoby, na etapie planowania projektu, zapoznać się z dokumentacją konkursową z poprzedniego naboru (może różnić się w szczegółach z konkursu na konkurs), opracowywaną przez instytucję wdrażającą (prowadzącą konkurs) - w tej chwili w Polsce działa ich ponad 200.

Przedsiębiorcy najczęściej będą mieli do czynienia albo z instytucjami centralnymi typu Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) albo z właściwymi regionalnymi, tj. z urzędami marszałkowskimi lub urzędami pracy. Większość z tych instytucji organizuje spotkania informacyjne dla beneficjentów, na których omawiana jest dokumentacja dotycząca ogłoszonych aktualnie konkursów. W wielu konkursach ustanowiono dodatkowo listę kryteriów merytorycznych, według której przyznawane są punkty i powstaje ranking najlepszych projektów.

Przygotowując dokumentację aplikacyjną, należy pamiętać, aby była ona zgodna zarówno z dokumentacją unijną, jak i krajową, w skład, której wchodzą akty prawne oraz szczegółowa dokumentacja konkursowa. Jest ona opracowywana przez instytucję wdrażającą (prowadzącą konkurs) - obecnie w Polsce działa ich ponad 200.

Przedsiębiorcy najczęściej będą mieli do czynienia z instytucjami centralnymi typu Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) albo z właściwymi regionalnymi, tzn. z urzędami marszałkowskimi lub urzędami pracy. Większość przedsiębiorców, rozważających ubieganie się o wsparcie, zastanawia się nad możliwością skorzystania z fachowej pomocy. Zasady, jakimi powinien kierować się przedsiębiorca przy wyborze specjalisty:

 • konieczność zapewnienia przez doradcę asysty na etapie ubiegania się o wsparcie oraz rozliczania inwestycji;
 • sprawdzenie doświadczenia, kwalifikacji i referencji doradcy;
 • wymaganie doradztwa już od etapu planowania i kształtowania projektu
 • unikanie firm zajmujących się jedynie wypełnianiem formularzy wniosków,
 • preferowanie firm z doświadczeniem w branży, w której działa przedsiębiorca.

Serwisy i źródła informacji o funduszach europejskich:

 1. serwis informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - informacje nt. dostępnych środków UE, procedur ubiegania się, listę instytucji zaangażowanych we wdrażanie, terminy naborów wniosków oraz stan wykorzystania środków, a także aktualne informacje nt. Euro 2012; http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
  • Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, ul. Krucza 38/42, Warszawa - funkcjonuje do końca roku 2011 oraz od nowy punkt - ul. Żurawia 3/5 (od maja 2011) - w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w kącik dla dzieci, a ponadto przy stanowiskach komputerowych będzie można sprawdzić aktualne informacje nt. UE. Dystrybucja materiałów informacyjnych, które wydaje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz inne instytucje wdrażające Fundusze Europejskie; organizacja spotkań informacyjnych o Funduszach Europejskich; raz w miesiącu prowadzone są wykłady otwarte dotyczące Funduszy Europejskich; prowadzenie lekcji europejskich dla szkół; działalność promocyjna m.in. podczas targów i konferencji, a także pomoc w rozliczaniu projektów, które uzyskały dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Adres strony internetowej: http://www.cie.gov.pl e-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl
 2. serwis informacyjny Ministerstwa Gospodarki - bieżące informacje dotyczące gospodarki, ekonomii oraz dokumenty przydatne przedsiębiorcom: http://www.mg.gov.pl/
 3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) działa od 1 stycznia 2001 r., podlega Ministrowi Gospodarki. Pomaga obecnym i przyszłym przedsiębiorcom poprzez: - wsparcie finansowe programy unijne (PO IG, PO KL, PO RPW) oraz programy krajowe, - działania informacyjne, doradcze i szkoleniowe: Akademia PARP, Sied KSU, Punkty Konsultacyjne, Enterprise Europe Network, Informatorium PARP, portale tematyczne: http://www.web.gov.pl/, http://www.pi.gov.pl/, http://www.inwestycjawkadry.pl/; - wspieranie działań eksportowych i promocyjnych: m.in. współorganizacja misji gospodarczych, - działania badawczo-analityczne: wydawnictwa, publikacje, raporty i analizy. Adres strony internetowej PARP: www.parp.gov.pl
  • Sied Enterprise Europe Network (EEN): oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Jest także pośrednikiem w szukaniu partnerów handlowych i technologicznych: -rejestracja we wspólnych bazach ośrodków Enterprise Europe Network (Business Cooperation Database BCD i Bulletin Board System -BBS), -promocja za pośrednictwem ośrodków Sieci w innych krajach, -pomoc w opracowaniu ofert, -publikacja zagranicznych ofert kooperacyjnych w Biuletynie Euro Info i na stronie: www.een.org.pl Prowadzi działalność w 45 krajach: Europa, Afryka, Ameryka Pn. i Płd., Azja, Bliski Wschód. W Polsce to 30 ośrodków zrzeszonych w 4 konsorcja obejmujące terytorium całego kraju: 1. Central Poland BSN (Business Support Network)- 6 ośrodków, woj. mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, pomorskie; 2. BISNEP (Business and Innovation Support for North-East Poland) - 6 ośrodków, woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie; 3. BSN South Poland - 9 ośrodków, woj. śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie; 4. B2Europe West Poland - 9 ośrodków, woj. zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie. Adres strony internetowej Sieci EEN: http://www.een.org.pl Dane teleadresowe punktów informacyjnych sieci EEN w Polsce można znaleźć w zakładce "Kontakt".
  • Krajowy System Usług (KSU) to: - bezpłatne usługi informacyjne dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora MŚP i osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą, zainteresowanych wsparciem z funduszy unijnych na realizację projektów; - 110 Punktów Konsultacyjnych, 340 konsultantów; - w latach 2008-2011 >185 tys. usług oraz >161 250 obsłużonych klientów. Adres strony internetowej: www.ksu.gov.pl
  • REGIONALNE INSTYTUCJE FINANSUJĄCE (RIF) - współpracują z PARP przy realizacji programów dla małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie regionalnym. Jednym z ważniejszych zadań jest prowadzenie naborów wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE. Poza tym prowadzą usługi konsultingowe i doradcze dla MŚP, działając w KSU. Dane teleadresowe: www.ksu.parp.gov.pl zakładka: Jednostki Organizacyjne.
  • www.inwestycjawkadry.info.pl - vortal branżowy, który powstał na zlecenie PARP jako baza szkoleń i studiów podyplomowych, dofinansowanych z EFS. Za pomocą wyszukiwarki, której użytkowanie jest bezpłatne - zarówno dla ich organizatorów, jak i potencjalnych uczestników, można szybko znaleźć odpowiednie szkolenie (temat, termin, miejsce). W dziale pt. "Baza wiedzy" można uzyskać m.in. praktyczne porady ekspertów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz interesujące publikacje branżowe.
 4. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) - Instytucja Pośrednicząca 2-go stopnia (IP2) dla wdrażania priorytetów PO KL (VI-IX) na poziomie regionalnym - komponent regionalny oraz Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Mazowieckiego (RPO WM)- są programami stworzonymi do zarządzania środkami finansowymi przeznaczonymi na wsparcie poszczególnych regionów kraju w takich dziedzinach, jak: transport, energia, innowacja i przedsiębiorczość, infrastruktura społeczna, ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne, rewitalizacja (rozwój regionów), turystyka, kultura, energia oraz potencjał instytucji i administracji. Celami programów są poprawa konkurencyjności oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województw. Dane teleadresowe MJWPU: http://www.mazowia.eu/, email: mpunkt_kontaktowy@mazowia.eu (w woj. mazowieckim działa 5 lokalnych Punktów Informacyjnych MJWPU: w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach) oraz instytucji wdrażających Regionalne Programy Operacyjne w całym kraju: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO
 5. EUROPE DIRECT (ED) sieć informacyjna powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej we wszystkich krajach członkowskich UE. Informuje na temat instytucji UE, prawodawstwa unijnego, polityk, programów pomocowych oraz dofinansowania z funduszy UE. Poza tym przekazuje instytucjom UE pytania, opinie obywateli państw członkowskich. Ośrodki sieci Europe Direct oferują bezpłatne publikacje i broszury, dostęp do zbiorów biblioteki europejskiej oraz stanowiska komputerowe; adres: http://ec.europa.eu/europedirect

PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW W 2012 ROKU

Nie ma jeszcze w pełni zatwierdzonych planów działań dla komponentu centralnego (po 19.12.2011) oraz regionalnego PO KL (VI-IX priorytet) dla następujących województw: Łódzkie (1 tydzień stycznia) Małopolskie (przyszły rok) Mazowieckie (wstępne informacje, jeszcze nie zatwierdzone) Świętokrzyskie Zachodniopomorskie (koniec roku).

Zatwierdzone harmonogramy konkursów na rok 2012 w ramach części regionalnej POKL (działania dotyczące przedsiębiorców) oraz RPO 8.1.1.Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Województwo Termin Tryb konkursu Dolnośląskie I kwartał zamknięty* II kwartał zamknięty Kujawsko-pomorskie III kwartał otwarty** Lubelskie II kwartał otwarty III kwartał otwarty Lubuskie III kwartał zamknięty Mazowieckie I kwartał Opolskie I kwartał zamknięty III kwartał zamknięty Podkarpackie I kwartał zamknięty II kwartał zamknięty Podlaskie I kwartał otwarty Pomorskie II kwartał zamknięty Śląskie I kwartał zamknięty III kwartał (dwa konkursy) zamknięty Warmińsko-mazurskie I kwartał otwarty Wielkopolskie I kwartał otwarty 8.1.2.

Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Województwo Termin Tryb konkursu Dolnośląskie I kwartał zamknięty Kujawsko-pomorskie III kwartał otwarty Lubuskie III kwartał zamknięty Mazowieckie I kwartał Opolskie I kwartał otwarty II kwartał zamknięty Podkarpackie I kwartał otwarty Podlaskie I kwartał otwarty Śląskie I kwartał otwarty II kwartał otwarty Warmińsko-mazurskie I kwartał (trzy konkursy) zamknięty Wielkopolskie II kwartał otwarty 8.1.3.

Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Województwo Termin Tryb konkursu Dolnośląskie I kwartał zamknięty Kujawsko-pomorskie IV kwartał zamknięty Lubuskie III kwartał zamknięty Podlaskie II kwartał zamknięty Pomorskie II kwartał zamknięty Wielkopolskie II kwartał otwarty 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Województwo Termin Tryb konkursu Dolnośląskie I kwartał zamknięty Kujawsko-pomorskie IV kwartał zamknięty Lubuskie III kwartał zamknięty Podkarpackie I kwartał zamknięty Podlaskie I kwartał zamknięty Pomorskie II kwartał zamknięty Śląskie I kwartał zamknięty Warmińsko-mazurskie I kwartał (dwa konkursy) otwarty Wielkopolskie II kwartał otwarty Konkurs zamknięty* - określone konkretne ramy czasowe naboru wniosków, tzn. okres, w którym będą przyjmowane , pomiędzy datą ogłoszenia naboru a ostateczną datą składania wniosków nie może upłynąć mniej niż 30 dni.

Konkurs otwarty** - nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonej alokacji środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK); z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem informacja o planowanej dacie zamknięcia konkursu wraz z uzasadnieniem zostaje zamieszczona na stronie internetowej IOK.

Województwa, które nie mają jeszcze zatwierdzonych planów działania do RPO na 2012r: Łódzkie (ok. stycznia) Świętokrzyskie Zachodniopomorskie (koniec roku) Regionalny Program Operacyjny woj. dolnośląskiego Działanie Termin 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Styczeń 2012 Marzec 2012 Październik 2012 (duże firmy) 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu Grudzień 2012 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie Luty 2012 (dwa konkursy) 3.1 Infrastruktura drogowa Marzec 2012 4.3 Poprawa jakości powietrza Kwiecień 2012 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna Marzec 2012 5.1 Odnawialne źródła energii Czerwiec 2012 5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu Marzec 2012 6.4 Turystyka kulturowa Styczeń 2012 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Marzec 2012 RPO woj. kujawsko-pomorskiego Działanie Termin 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu I kwartał 2012 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii I/II kwartał 2012 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów I kwartał 2012 RPO woj. lubelskiego Działanie Termin 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw I kwartał 2012 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw IV kwartał 2012 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii Schemat A III kwartał 2012 Schemat B II kwartał 2012 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach II kwartał 2012 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo IV kwartał 2012 2.4 Marketing gospodarczy II kwartał 2012 Lubuski Regionalny Program Operacyjny Działanie Termin 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie I kwartał 2012 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza I kwartał 2012 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa (badania) I kwartał 2012 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje II kwartał 2012 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu I kwartał 2012 Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii I kwartał 2012 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej II kwartał 2012 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej II kwartał 2012 Małopolski RPO Działanie Termin 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A Styczeń 2012 Schemat B Sierpień-wrzesień 2012 Schemat C Październik-listopad 2012 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Luty-grudzień 2012 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu Marzec ? kwiecień 2012 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej Kwiecień - maj 2012 RPO woj. mazowieckiego Działanie Termin 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Luty-marzec 2012 5.1 Transport miejski Styczeń - marzec 2012 RPO woj. opolskiego Działanie Termin 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Luty-marzec 2012 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Styczeń - marzec 2012 3.1.2 Drogi lokalne I kwartał 2012 IV kwartał 2012 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami I kwartał 2012 RPO woj. podkarpackiego Działanie Termin 1.2 Instytucje otoczenia biznesu Czerwiec 2012 1.3 Regionalny system innowacji (projekty badawcze) Luty 2012 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Marzec 2012 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Styczeń 2012 5.1 Infrastruktura edukacyjna Wrzesień 2012 RPO woj. podlaskiego 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności II kwartał 2012 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu II/III kwartał 1.4.1 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw: Mikroprzedsiębiorstwa I kwartał 2012 1.4.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw: Małe i średnie przedsiębiorstwa II/III kwartał 2012 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu I/II kwartał 2012 IV. Społeczeństwo informacyjne II kwartał 2012 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska II kwartał 2012 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska II kwartał 2012 RPO woj. pomorskiego Działanie Termin 1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy (typ 14) 1.12.2011 - 29.02.2012 1.5.1Rozwiązania innowacyjne w MSP (typ 14) 1.12.2011 - 29.02.2012 8.1.2 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych (typ 14) 15.11.2011 - 31.01.2012 RPO woj. śląskiego Działanie Termin 1.2.3 Innowacje w Mikro i MSP 8.05.2012 - 9.07.1012 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa 9.01.2012 - 7.03.2012 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej 19.12.2011 - 31.01.2012 Wielkopolski RPO Działanie Termin 1.2 Wsparcie rozwoju MSP I kwartał 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) II kwartał

Efekty wdrażania Funduszy Unijnych do końca bieżącego okresu programowania: - utworzenie ponad 95 tys. nowych miejsc pracy; - 20 tys. km sieci Internetu szerokopasmowego; - ponad 8 tys. km dróg i autostrad; - wsparcie 380 ośrodków badawczych; - 1 100 nowych jednostek taboru komunikacji miejskiej; - ponad 18 tys. km sieci kanalizacyjnej.

Dominika Koszade-Karwat

Źródła wykorzystane do przygotowania niniejszego tekstu:

1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013:

2) Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

3) Poradnik dla beneficjenta POKL 2007-2013 broszura informacyjna

4) ABC funduszy dla Mazowsza, broszura informacyjna POKL 2007-2013

5) Przedsiębiorczość - wsparcie rozwoju broszura informacyjna POKL

6) Unia Europejska, przewodnik po źródłach informacji - broszura MSZ

7) artykuły w biuletynie Fundusze Europejskie w Polsce (Nr 23 IX 2011, Nr 24 XII 2011)

8) wykłady otwarte Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich: Przyszła perspektywa finansowa, czyli FE po 2013 r. oraz Nabory wniosków w 2012 r.

9) zasoby strony internetowej: http://www.parp.gov.pl/

Kancelaria Prawna ONLEX