Doradztwo

ONLEX BB świadczy usługi profesjonalnego doradztwa i szkoleniowe dla:

 • pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej,
 • pracodawców z otwartego rynku pracy zatrudniających osoby niepełnosprawnych,
 • pracodawców zobowiązanych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • zakładów aktywności zawodowej,
 • fundacji i stowarzyszeń zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
 • instytucji i urzędów zajmujących się w praktyce przepisami dotyczącymi rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności udzielaniem pomocy publicznej,
 • spółdzielni inwalidów i spółdzielni socjalnych,
 • innych podmiotów.

Usługi doradcze i szkoleniowe ONLEX BB świadczy w następujących obszarach:

 • status zakładu pracy chronionej - uzyskiwanie, spełnianie warunków, przekształcenia, zbycie i utrata,
 • zwolnienia z podatków iopłat dla prowadzących zakłady pracy chronionej,
 • zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - dokumentacja, obowiązki, możliwości wydatkowania, sporządzanie regulaminów i indywidualnych programów rehabilitacji, zaświadczenia o pomocy de minimis, postępowania administracyjne dotyczące ZFRON,
 • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - uzyskiwanie, korekty, postępowania administracyjne w przypadkach wstrzymania wypłaty, ustalenie trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy, zaległości, warunki uzyskiwania pomocy publicznej,
 • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - restrukturyzacja, ustalenie obowiązku wpłat na PFRON, zmniejszenie obciążeń pracodawcy, korekty deklaracji, wnioski o rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości, postępowania administracyjne dotyczące wpłat na PFRON.

ONLEX BB oferuje współpracę w następujących formach:

 • stałe doradztwo - umowy o stałą obsługę,
 • audyty,
 • szkolenia wewnątrzzakładowe,
 • reprezentowanie przed organami administracji publicznej (PFRON, MPiPS, Wojewoda, PIP i Urząd Skarbowy) i sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie opinii, ekspertyz i informacji prawnych.

Stała współpraca

ONLEX BB S.C. świadczy usługę stałej obsługi na rzecz Firm zatrudniających osoby niepełnosprawne, w zakresie spraw dotyczących:

 • statusu zakładu pracy chronionej, uprawnień i obowiązków prowadzącego zakład pracy chronionej,
 • dodatkowych uprawnień pracowniczych osób niepełnosprawnych,
 • zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
 • wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • pomocy publicznej dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

ONLEX BB wykonuje stałą obsługę na rzecz Zleceniodawców poprzez:

 • doradztwo - świadczone podczas bezpośrednich spotkań, telefonicznie i mailowo,
 • reprezentowanie,
 • udzielanie porad i informacji oraz ekspertyz,
 • sporządzanie opinii,
 • ocenę skutków zamierzonych lub dokonanych przez Zleceniodawcę czynności,
 • opracowywanie i sporządzanie projektów aktów prawnych (np. regulaminów zfron, uchwał, zarządzeń).
Kancelaria Prawna ONLEX