Regulamin portalu

1. Właścicielem, zwanym dalej Właścicielem, portalu onlex.pl, zwanego dalej Portalem, jest Onlex BB S.C. Anna Pałecka - Błaszczyk, Ewa Brożyna z siedzibą w Warszawie, przy Al. gen. Chruściela "Montera" 37/39 m. 19.

2. Użytkownikiem portalu, zwanym dalej "Użytkownikiem", jest każda osoba fizyczna, która otwiera i przegląda Portal.

3. Klientem portalu, zwanym dalej "Klientem", jest organizacja, czyli osoba fizyczna lub prawna, bądź osoba fizyczna użytkująca portal we własnym imieniu, która dokonała rejestracji w portalu i opłaciła abonament.

4. Każdy Użytkownik dobrowolnie uruchamia Portal i akceptuje Politykę Prywatności oraz niniejszy regulamin Portalu.

5. Użytkownik, który nie jest Klientem Portalu i nie ma dostępu do jego płatnej, części nie podlega tym punktom regulaminu Portalu, które go nie dotyczą.

6. Użytkownik Portalu, który bezprawnie wszedł w posiadanie dostępu do płatnej części portalu lub narusza Regulamin Portalu bądź stosowne przepisy prawa polskiego lub Unii Europejskiej, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, bądź cywilnej, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub Unii Europejskiej.

7. Użytkownik nie może kopiować i rozprowadzać w żadnej formie treści Portalu bez zgody Właściciela w formie pisemnej lub listu elektronicznego, zwanego email.

8. Zabronionym jest świadome działanie Użytkownika na szkodę Właściciela Portalu, polegające na jakiejkolwiek próbie zakłócenia poprawnego działania Portalu lub dążeniu do zablokowania dostępu do Portalu.

9. Klient zobowiązany jest do ochrony hasła, nazwy lub numeru Klienta.

10. Klient zobowiązany jest do powiadomienia Portalu, w przypadku zgubienia hasła, nazwy lub numeru Klienta.

11. Klient, pomimo moderacji wszystkich komentarzy i pytań, zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych obyczajów, a w szczególności prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie niedozwolonych treści komentarzy i pytań, np.: obrażania innych Klientów i Właścicieli czy głoszenia treści antysemickich.

12. Klient dobrowolnie przekazuje Właścicielowi za pomocą formularzy umieszczonych w Portalu dane do wystawienia faktury pro-forma. Po jej opłaceniu Właściciel uruchamia dla Klienta dostęp do płatnych treści Portalu i wysyła fakturę VAT w formie elektronicznej do Klienta.

13. W przypadku, gdy Klient nie stosuje się do Regulaminu Portalu, Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Klienta.

14. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z jej zawarciem oraz wykonywaniem, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Onlex BB S.C., a w przypadku gdy Strona jest Konsumentem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kancelaria Prawna ONLEX